Herning Vands årsrapport 2021 er godkendt

Pressemeddelse

Herning Vands årsrapport 2021 er godkendt

herning vand prikker

18. maj 2022

Den 17. maj blev Herning Vands års­rap­port for 2021 god­kendt på gene­ral­for­sam­lin­gen. Her udtal­te den afgå­en­de besty­rel­ses­for­mand Kent Falkenvig og en sam­let besty­rel­se, at de med god samvit­tig­hed vil give opga­ven vide­re til de nye besty­rel­ser, der til­t­rå­d­te sam­me dag. Det skyl­des, at besty­rel­sen sam­men med lede­re og med­ar­bej­de­re i Herning Vand har byg­get en motor, der leve­rer varen.

Kort om 2021

Set i for­hold til takst­fi­nan­si­e­rin­gen bød 2021 på et (lik­vi­di­tets­mæs­sigt) under­skud på 10,3 mio. kr. Resultatet efter skat – opgjort efter års­regn­skabs­lo­ven – udvi­ser et over­skud på 40,6 mio. kr. Den sto­re for­skel i resul­ta­ter­ne skyl­des først og frem­mest at der i 2021 har været en sam­let inve­ste­rings­ud­gift på 123,4 mio. kr., men afskriv­nin­ger efter års­regn­skabs­lo­ven udgør kun 69,3 mio. kr.  I for­hold til 2020 er under­skud­det på lik­vi­di­te­ten fal­det, mens både net­toom­sæt­ning og resul­tat efter skat er ste­get. Det under­stre­ger, at sel­ska­bets gode udvik­ling fortsætter.

Udviklingen skyl­des blandt andet, at 2021 bar præg af et højt akti­vi­tets­ni­veau inden for byg­ge­ri og anlæg i Herning Kommune, som for Herning Vand bety­der sti­gen­de inve­ste­rin­ger i nye regn- og spil­de­vands­led­nin­ger til at betje­ne de man­ge nye boli­ger. Samtidig sti­ger inve­ste­rings­be­ho­vet til sepa­re­rin­ger af gam­le fæl­les klo­ak­led­nin­ger, som bli­ver kli­ma­sik­ret og opdelt i regn- og husspildevand.

Investering i frem­ti­dens vandforsyning

Den gode udvik­ling skal blandt andet fremad­ret­tet bru­ges til at byg­ge et nyt vand­værk i Løvbakkerne. Vandværket bli­ver opført som en trin­vis udbyg­ning, hvor et nyt vand­værk med årlig kapa­ci­tet på 3 mio. m3 står klar i 2027. Den ende­li­ge beslut­ning om det­te tages af den nye besty­rel­se i juni 2022.

Samtidig er vi så småt begyndt at tage fat i at løse opga­ver­ne, som lig­ger i den næste 4‑årige ram­me for anlægs­in­ve­ste­rin­ger. Vi har de sto­re linjer på plads. Det bety­der, at vi har sat navn, tid og øko­no­mi på langt stør­ste­delen af de plan­lag­te anlægs­in­ve­ste­rin­ger frem til og med 2026. Vores pro­jek­ter har ofte lan­ge plan­læg­nings­ho­ri­son­ter og leve­ti­der på op til 75 år.

Tak for nu og vel­kom­men til

Udover en gen­nem­gang af 2021 i Herning Vand mar­ke­rer Årsrapporten 2021 også et far­vel og tak for godt sam­spil til de afgå­en­de besty­rel­ses­med­lem­mer og et varmt vel­kom­men til de nye besty­rel­ser med for­mand Bruno Hansen i spid­sen. Vi ser frem til et fort­sat godt samarbejde.

Spørgsmål til Årsrapporten 2021

Er der spørgs­mål til Årsrapporten 2021, er direk­tør Niels Møller Jensen til­gæn­ge­lig på tele­fon 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk