Herning Vands 2022 årsrapport godkendt

Pressemeddelse

Herning Vands 2022 årsrapport godkendt

herning vand prikker

11. maj 2023

Vores besty­rel­ser god­kend­te tirs­dag den 25. april vores 2022 årsrapport.

2022 i hovedtal

Koncernens net­toom­sæt­ning i 2022 udgør 193 mio. kr. og lig­ger der­med på niveau med 2021, hvor net­toom­sæt­nin­gen var på 192,1 mio. kr. Resultatet efter skat faldt der­i­mod fra 40,6 mio. kr. i 2021 til 23,9 mio. kr.

Ved bud­get­læg­nin­gen for 2022 for­ven­te­de vi en omsæt­ning på 192,7 mio. kr. og et resul­tat efter skat på 46,4 mio. kr. Budgettet blev lagt før kri­gen i Ukraine, og det afspej­ler afvi­gel­sen. Som alle andre blev vi i 2022 nem­lig stærkt udfor­dret på produktions- og distri­bu­tions­om­kost­nin­ger her­un­der de stærkt sti­gen­de el-udgifter. Det har med­ført en sam­let bud­ge­taf­vi­gel­se på 16,5 mio. kr.

På den bag­grund er resul­ta­tet til­freds­stil­len­de, og det er da også en glad for­mand, der gør sta­tus på rapporten.

Vi har en god økonomi

”Trods udfor­drin­ger­ne med bl.a. de sto­re pris­stig­nin­ger på el, har Herning Vand en god øko­no­mi, og vi har ikke haft lik­vi­di­tets­mæs­si­ge udfor­drin­ger i det for­gang­ne år.  De øge­de udgif­ter har dog med­ført, at vores pri­ser er sat op i 2023, såle­des vi igen får balan­ce mel­lem ind­tæg­ter og udgif­ter”, udta­ler Bruno Hansen.

Spørgsmål til Årsrapporten 2022

Er der spørgs­mål til Årsrapporten 2022, er direk­tør Niels Møller Jensen at træf­fe på tele­fon 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk