Dansk samarbejde sikrer stor innovationspris under IWA World Water Congress & Exhibition i København

Pressemeddelse

Dansk samarbejde sikrer stor innovationspris under IWA World Water Congress & Exhibition i København

herning vand prikker

14. september 2022

Herning Vand og den dan­ske softwa­re­virk­som­hed APX10 vandt i går sølv i innova­tions­ka­te­go­ri­en ved IWA World Water Congress & Exhibition, som for før­ste gang afhol­des i København. Begge mod­ta­ger der­med en stor inter­na­tio­nal innova­tions­pris for udvik­lin­gen af softwa­ren ”data|APX®”, der kan kick­star­te digi­ta­li­se­rin­gen hos vand- og spil­de­vands­for­sy­nin­ger ver­den over.

Aldrende infrastruktur og klimaforandringer presser vores samfund

Aldrende infra­struk­tur fra 50’erne, 60’erne og 70’erne, kli­ma­for­an­drin­ger og ændret demo­gra­fi pres­ser fle­re og fle­re for­sy­nin­ger til at inve­ste­re kraf­tigt i bl.a. led­nings­for­ny­el­se. I løbet af de næste ti år vil det behov sti­ge. Det nuvæ­ren­de inve­ste­rings­ni­veau er i man­ge til­fæl­de for lavt ift. beho­ve­ne, så for man­ge for­sy­nin­ger gæl­der det om både en balan­ce­ret men tyde­lig pri­o­ri­te­ring og en effek­tiv pro­jekt­gen­nem­fø­rel­se. Det er her vig­tigt at pri­o­ri­te­rin­gen base­rer sig på data/fakta og ikke følel­ser og for­nem­mel­ser. Hvor skal der inve­ste­res, i hvad og hvor­når? og måske lige så vig­tig: Hvad er fravalgene?

Partnerskab har været nøglen til succes

Et tæt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de mel­lem på den ene side APX10 og på den anden side dyg­ti­ge fag­per­so­ner hos Herning Vand har ført frem til et stærkt it-værktøj, som styr­ker mulig­he­den for bed­re ind­sigt og data­drev­ne beslut­nin­ger. En effekt som på én og sam­me tid styr­ker for­sy­nings­sik­ker­he­den og redu­ce­rer res­sour­ce­for­bru­get til gavn og glæ­de både mil­jø­mæs­sigt og økonomisk.

Med en glo­bal ambi­tion om at støt­te vand­for­sy­nin­ger i at høste vær­di fra eksi­ste­ren­de data – og i sid­ste ende opti­me­re for­sy­nings­bud­get­ter og mil­jø – blev softwa­re­pro­duk­tet data|APX® udtænkt i for­å­ret 2017. Produktlancering af data|APX®-løsningen ske­te i for­å­ret 2018, med Herning Vand som en vig­tig bidrag­y­der og referenceprojekt.

Vi er stolte

Hos Herning Vand er stolt­he­den over pri­sen stor. Direktør Niels Møller Jensen udtaler: 

Vi er meget gla­de for og umå­de­lig stol­te af, at vores gode sam­ar­bej­de med APX10 er udvalgt blandt mere end 200 pro­jek­ter fra 50 lan­de til at mod­ta­ge sølv i IWA’s innova­tions­pris. Samtidig er vi i al beske­den­hed også meget stol­te af, at et værk­tøj udvik­let på bag­grund af helt kon­kre­te behov her hos os, frem­over for­hå­bent­lig kan give både mil­jø­mæs­si­ge og øko­no­mi­ske gevin­ster hos vores kol­le­ga­er i man­ge andre lande”.

Ulrich Borup Hansen, direk­tør i APX10, stem­mer i, og er begej­stret for at virk­som­he­den nu mod­ta­ger en inter­na­tio­nal pris for sam­ar­bej­det med Herning Vand. Et sam­ar­bej­de der har været med­vir­ken­de til at løs­nin­gen data|APX® på få år er gået fra idesta­di­et til et kom­merci­elt pro­dukt med et stort eksportpotentiale. 

”Vi er meget beæ­ren­de over at mod­ta­ge en innova­tions­pris under IWA i København. Hos Herning Vand har de vir­ke­lig for­stå­et, at ska­ler­bar­hed er nøg­len til suc­ces, når der skal ska­bes kom­merci­el­le resul­ta­ter i vand­bran­chen. Vi ser nu, at pro­duk­tet data|APX® og de før­ste tan­ker og ide­er, der blev skabt sam­men med Herning Vand og andre frem­sy­ne­de for­sy­nings­sel­ska­ber, har vist sig at have inter­na­tio­nal ska­ler­bar­hed – med en softwa­re­løs­ning, der nu anven­des i andre euro­pæ­i­ske lan­de og net­op nu lan­ce­res i Nordamerika. Det aner­ken­des nu af det inter­na­tio­na­le vand­sam­fund, og det er jeg natur­lig­vis meget tak­nem­me­lig for”, udta­ler Ulrich Borup Hansen, Direktør, APX10

Samarbejdet med Herning Vand og andre dan­ske for­sy­nin­ger har med­vir­ket til at APX10 i dag er mar­keds­le­den­de i Danmark inden for beslut­nings­støt­te softwa­re til led­nings­for­ny­el­se hos vand- og spil­de­vands­for­sy­ning, og software-as-a-service løs­nin­gen data|APX® er på vej ind på fle­re inter­na­tio­na­le markeder.


Fakta

The International Water Association (IWA) er en non­pro­fit orga­ni­sa­tion og videns­hub for vand­sek­to­ren med over 60 års erfa­ring med at for­bin­de vand­pro­fes­sio­nel­le ver­den over for at fin­de løs­nin­ger på klo­dens van­dud­for­drin­ger. IWA har ca. 10.000 med­lem­mer fra 132 lan­de. IWA Water Congress and Exhibition afhol­des hvert andet år og er en glo­bal kon­gres for pro­fes­sio­nel­le i vand- og spil­de­vands­bran­chen. I år afhol­des kon­gres­sen for før­ste gang i histo­ri­en i København fra d. 11. – 15. sep­tem­ber 2022. Deltagerne under kon­fe­ren­cen og udstil­lin­gen vil være mini­stre, borg­me­stre, for­sy­nin­ger, uni­ver­si­te­ter, virk­som­he­der og orga­ni­sa­tio­ner fra hele ver­den. Deltagerne på mødet vil udvik­le en ræk­ke anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan man i part­ner­ska­ber bli­ver bed­re til at sik­re finan­si­e­ring, god for­valt­ning og innova­tion for at sik­re en bære­dyg­tig udvikling.

Danmark blev valgt som vært for IWA World Water Congress 2022 på IWA Governing Assembly i Bruxelles i okto­ber 2015. Eventet er ble­vet udskudt to år pga. cor­o­na­pan­da­mi­en. I 2018 var kon­fe­ren­cen i Tokyo, Japan. I 2024 er Toronto, Canada vært.

IWA Project Innovations Awards

IWA aner­ken­der og fejrer den bre­de vif­te af eks­per­ti­se, leder­skab og innova­tion i den glo­ba­le vand­bran­che. IWA Project Innovations Awards præ­sen­te­rer frem­ra­gen­de eksemp­ler på innova­tion i vand­sek­to­ren. Herning Vand nomi­ne­re­de sit sam­ar­bejds­pro­jekt med APX10 og deres softwa­re as a ser­vi­ce (SaaS)-platform, data|APX®, i 2020 for­ud for afhol­del­sen af IWA World Water Congress & Exhibition i København.

IWA’s dan­ske nationalkomité

DANVA er sekre­ta­ri­at for IWA’s dan­ske natio­nal­ko­mité. Formanden for natio­nal­ko­mi­te­en er sekre­ta­ri­ats­chef Helle Katrine Andersen, der har været med­lem af IWA’s besty­rel­se (Board of Directors) og Strategic Council.

https://danva.dk/om-danva/danvas-internationale-arbejde/iwa/iwas-danske-nationalkomit%C3%A9/

 

Relaterede artik­ler om IWA Water Congress and Exhibition

 1.    The IWA World Water Congress comes to Copenhagen: https://stateofgreen.com/en/news/iwa-world-water-congress-comes-to-copenhagen/

 2.    Opfordring fra kon­gres­præ­si­dent: ver­dens­be­gi­ven­hed er en ene­stå­en­de mulig­hed for vand­sek­to­ren:https://www.danva.dk/nyheder/2022/opfordring-fra-kongrespraesident-verdensbegivenhed-er-en-enestaaende-mulighed-for-vandsektoren/

 3.    Verdenskongres om vand og spil­de­vand i København: https://www.tekniskfokus.dk/verdenskongres-om-vand-og-spildevand-i-koebenhavn/

Om APX10

APX10 er en dansk etab­le­ret softwa­re­virk­som­hed med spe­ci­a­le i vand, spil­de­vand og fjern­var­me­løs­nin­ger. Ideen til APX10 har sit udspring den nor­di­ske del af WSP, og blev etab­le­ret som selv­stæn­dig virk­som­hed i 2018 og er siden 2020 ejet af Cimbria Capital som er et ame­ri­kansk pri­vat inve­ste­rings­sel­skab med eks­per­ti­se inden­for vand og belig­gen­de i Houston (TX) og Milwaukee (WI), USA.

APX10 softwa­ren, data|APX® anven­des af for­sy­nin­ger til pro­jekt­pri­o­ri­te­ring, ledel­ses­mæs­si­ge beslut­nin­ger og bud­get­plan­læg­ning. APX10 har igen­nem sine kon­to­rer i Danmark, akti­vi­te­ter i Norden, Tyskland, Benelux og USA.

Læs mere på www.apx10.com

Om Herning Vand

Herning Vand har siden 2010 været et selv­stæn­digt sel­skab ejet af Herning Kommune. Knap 70 med­ar­bej­de­re arbej­der hver dag for at sik­re sundt og rent vand i haner­ne samt en mil­jø­mæs­sig og for­svar­lig rens­ning af spil­de­van­det. Herning Vand er et lokalt sel­skab, der spil­ler en aktiv rol­le i udvik­lin­gen af kom­mu­nen, for der arbej­des og age­res lokalt, men Herning Vand søger også sam­ar­bej­der både regio­nalt, natio­nalt og inter­na­tio­nalt for at ska­be tek­ni­ske og mil­jø­be­vid­ste løs­nin­ger, der gør gavn og sik­rer, at vi ikke efter­la­der en reg­ning til vores børn og børnebørn.

Læs mere på www.herningvand.dk

Pressekontakt

APX10
Andreas Julskjær Pedersen
Head of Projects and Communication
ajp@apx10.com
+45 22 62 16 91

Herning Vand 
Pernille Byrgesen
Kommunikationsmedarbejder
pby@herningvand.dk
+45 3010 2009