Begrundelse for udmelding af Danva

Pressemeddelse

Begrundelse for udmelding af Danva

herning vand prikker

29. april 2022

Begrundelse for udmelding af Danva

Vi har været med­lem af Danva, siden for­e­nin­gen opstod som en fusion mel­lem DVF (Danske Vandværkers Forening) og DANAS (Dansk Afløbs- og Spildevandsforening). Desuden har vores direk­tør Niels Møller Jensen været med­lem af Danvas besty­rel­se siden maj 2015.

Derfor kan en udmel­del­se af for­e­nin­gen vir­ke som et dra­stisk skridt. Det er dog en velover­ve­jet beslut­ning, som vi ger­ne her vil uddybe.

Lad os først og fremmest slå fast

Vi støt­ter op om Danvas stra­te­gi og de mål, der er opsat i ”Rent vand for bære­dyg­ti­ge byer og sam­fund”, her­un­der arbej­det for en frem­sy­net, sam­men­hæn­gen­de regulering.

Med Danva har vi en for­e­ning, der kan sam­le vand­bran­chen gen­nem en stærk for­tæl­ling, om det vi kan og vil. Og vi ønsker en sam­let vand­sek­tor og er stol­te af og gla­de for at være en del af fæl­les­ska­bet. Et fæl­les­skab, der har givet os et stort udbyt­te blandt andet i stær­ke net­værk og gode fæl­les projekter.

På trods af det har en enig besty­rel­se valgt at mel­de Herning Vand ud af Danva med virk­ning fra udgan­gen af året 2022.

Vi melder os ud fordi…

Vores udmel­ding af Danva beror på to punkter.

For det før­ste har vi gen­nem man­ge år ople­vet en reto­rik fra Danva, som vi har haft svært ved at gen­ken­de i vores virk­som­hed. Her er det sær­ligt det sto­re fokus på risi­ko­en for, at sel­ska­ber­ne går fal­lit, som er fal­det os for bry­stet. Vi ønsker et mar­kant skif­te i ekse­kve­rin­gen. Vi ønsker, at en ny model for en frem­sy­net og sam­men­hæn­gen­de regu­le­ring bli­ver skabt gen­nem et åbent og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med respekt for inter­es­sen­ter­nes rol­ler og opgaver.

For det andet har vi gen­nem man­ge år haft det syns­punkt, at kon­tin­gen­tet i for­e­nin­gen er for højt i for­hold til det sam­le­de udbyt­te. Et syns­punkt, som vores for­mand Kent Falkenvig gen­tag­ne gan­ge har gjort gæl­den­de på møder i foreningen.

Vi vil arbejde for at vende tilbage til foreningen

Bestyrelsen i Herning Vand har opfor­dret direk­tør Niels Møller Jensen til at søge gen­valg til besty­rel­sen i Danva. Bestyrelsen ønsker fort­sat at være med til at skub­be Danva i den – efter vores mening – rig­ti­ge ret­ning. Dette i håb om, at Herning Vand igen kan se sig som med­lem af DANVA.