Årsrapport 2019 for Herning Vand godkendt

Pressemeddelse

Årsrapport 2019 for Herning Vand godkendt

herning vand prikker

11. maj 2020

Årsrapporten for Herning Vand blev god­kendt af besty­rel­sen på et Skype-møde den 7. april 2020.

Regnskabet viser, at sel­ska­bet efter års­regn­skabs­lo­ven præ­ste­rer et over­skud på knap 38 mio. kr. efter skat. Men da Herning Vand skal ”hvi­le i sig selv” er det mere rele­vant at se på lik­vi­di­te­ten, og her kom­mer Herning Vand ud med et under­skud på godt 22,5 mio. kr.

Højt inve­ste­rings­ni­veau i nød­ven­di­ge anlægsprojekter

Når lik­vi­di­tets­regn­ska­bet ender i minus 22,5 mio. skyl­des det et højt inve­ste­rings­ni­veau for­delt på to områder.

For det før­ste har sel­ska­bet i 2019 inve­ste­ret ca. 49 mio. kr. for at sik­re vand- og klo­ak­til­slut­nin­ger til de man­ge udstyk­nin­ger af nye byg­ge­grun­de i Herning Kommune.

For det andet har sel­ska­bet i 2019 inve­ste­ret ca. 60 mio. kr. i kli­ma­til­pas­nin­ger, pri­mært sepa­rat­klo­a­ke­ring i byer­ne Ørnhøj, Sunds, Sørvad, Aulum og Herning.

Formand i Herning Vand Kent Falkenvig udta­ler: ”Herning Vand er sta­dig i en god og sund udvik­ling. Men i øje­blik­ket må vi låne for at have lik­vi­di­tet til de mar­kan­te inve­ste­rin­ger. Det opve­jes dog af øge­de ind­tæg­ter i åre­ne fremover.

I mål med strategien

Herning Vand er i løbet af 2019 kom­met godt i mål med de stra­te­gi­ske mål for 2020, som blev sat til­ba­ge i novem­ber 2013.

Direktør Niels Møller Jensen udta­ler: ”Vi er gla­de og stol­te over at være kom­met godt i mål. Det giver os et stærkt fun­da­ment i for­hold til at sæt­te nye stra­te­gi­ske mål i en tid som den­ne. Vi er og vil fort­sat være nys­ger­ri­ge i for­hold til, at Herning Vand spil­ler en aktiv rol­le i udvik­lin­gen af kom­mu­nen. Det vil ske gen­nem part­ner­ska­ber med pri­va­te virk­som­he­der, uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner og Herning Kommune.”

Klik på bil­le­det for at åbne årsrapporten.

Årsrapport 2019