Årets Læreplads 2019 på Uddannelsescenter Holstebro

Pressemeddelse

Årets Læreplads 2019 på Uddannelsescenter Holstebro

herning vand prikker

3. december 2019

I et skar­pt felt på 26 indstil­le­de virk­som­he­der er vi ble­vet kåret til Årets Læreplads 2019 på Uddannelsescenter Holstebro efter en flot indstil­ling fra tek­nisk desig­ne­re­lev, Mette Kaewkanlaya Wulff.

Mette har de sid­ste to år været i lære hos os side­lø­ben­de med sko­le­op­hold på Uddannelsescenter Holstebro (UCH) og bestod for kort tid siden den sid­ste eksa­men med bra­vur, hvor­ef­ter hun er ble­vet fastan­sat som tek­nisk desig­ner. I indstil­lin­gen lag­de Mette især fokus på de gode fag­li­ge udvik­lings­mu­lig­he­der, hvor det er få ny viden via kur­ser og kon­fe­ren­cer og ikke mindst mulig­he­den for at få sin nys­ger­rig­hed opfyldt har været hver­dag. Mette påpe­ge­de også sam­men­hol­det og det soci­a­le blandt kol­le­ga­er som noget unikt, lige­som Herning Vands fokus på med­ar­bej­der­nes hel­bred både fysisk og psy­kisk via blandt andet betalt motion, mas­sa­ge og mulig­hed for coach-samtaler har haft stor betyd­ning for Mettes uddannelsesforløb.

Det er De Danske Erhvervsskoler og ‑Gymnasier – leder­ne, der står bag pri­sen, som blev uddelt  ved en lil­le cere­mo­ni hos Herning Vand, ons­dag den 4. decem­ber. Det var en stolt direk­tør for Herning Vand, Niels Møller Jensen, der modt­og pri­sen og tak­ke­de UCH for, at det efter hvert sko­le­op­hold var en end­nu mere dyg­tig og innova­tiv tæn­ken­de Mette, der kom til­ba­ge og kun­ne til­fø­re en gam­mel, men nytæn­ken­de orga­ni­sa­tion, nye per­spek­ti­ver og måder at løse opga­ver på.

Som vin­der går vi nu vide­re til den natio­na­le kon­kur­ren­ce, hvor den ende­li­ge vin­der kåres ved et arran­ge­ment på Børsen i København i janu­ar. Herunder kan du se lidt bil­le­der fra dagens overrækkelse.