93% miljøfremmede stoffer fjernes med 100% biologisk løsning

Pressemeddelse

93% miljøfremmede stoffer fjernes med 100% biologisk løsning

herning vand prikker

11. februar 2021

DNV Gødstrup, Herning Kommune og Herning Vand har siden 2012 arbej­det for at ska­be en sam­funds­mæs­sig bega­vet ren­se­løs­ning (målt på mil­jø og øko­no­mi) for spil­de­van­det fra det nye super­sy­ge­hus, som sæt­tes i drift til novem­ber 2021.

Parterne har i sam­ar­bej­de med en ræk­ke aktø­rer gen­nem­ført 2 MUDP-projekter for at udvik­le en 100% bio­lo­gisk ren­se­løs­ning sene­st med pilot­pro­jek­tet Mereff, som har fået både natio­nal og inter­na­tio­nal opmærk­som­hed. De fore­lø­bi­ge resul­ta­ter viser, at den bio­lo­gi­ske ren­se­løs­ning fjer­ner 93% af de mil­jøfrem­me­de stof­fer (MFS) i spil­de­van­det. Sideløbende med pro­jek­tet har DNV Gødstrup anlagt deres egen spil­de­vands­led­ning fra hospi­ta­let til Herning Centralrenseanlæg.

Vi er sta­dig ambi­tiø­se og sig­ter højt. Konkret bety­der det, at løs­nin­gen skal leve­re den opti­ma­le balan­ce mel­lem den sam­le­de øko­no­mi til anlæg og drift og dit­to mil­jø­ef­fek­ter kon­kret målt på den sam­le­de mæng­de af fjer­net MFS. Løsningen har poten­ti­a­le til at styr­ke eks­por­ten af dansk vand­tek­no­lo­gi. Det bety­der, at vi fort­sat aktivt vil for­mid­le viden om resultaterne.

I decem­ber 2020 har KL i sam­ar­bej­de med Danva gen­nem­ført et aktør­mø­de, hvor Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Danva, KL samt syv kom­mu­ner og dit­to vand­sel­ska­ber del­te viden om både lov­giv­ning og valg af tek­no­lo­gi­er. Parterne udtryk­ker sam­men­stem­men­de, at der ikke fin­des en ”one size fits all” løs­ning. Den nuvæ­ren­de lov­giv­ning giver gode mulig­he­der for at væl­ge løs­nin­ger, som giver opti­ma­le valg i de kon­kre­te situationer.

På mødet roste Miljøstyrelsen Herning Kommune for model­len, hvor Herning Kommune giver hospi­ta­let en mid­ler­ti­dig til­la­del­se til at lede spil­de­van­det til Herning Centralrenseanlæg mod at gen­nem­fø­re en nøje defi­ne­ret måle­kampag­ne, som kan dan­ne bag­grund for valg af ende­lig renseløsning.

Herning Vand gen­nem­fø­rer i tæt sam­spil med Herning Kommune, DNV Gødstrup, Miljøstyrelsen, DANVA m.fl. en inter­es­sen­t­a­na­ly­se, som vil sik­re, at den ende­li­ge ren­se­løs­ning er i drift ulti­mo 2023. Herunder arbej­des der sam­men med de rele­van­te inter­es­sen­ter på at ska­be et fæl­les grund­lag for myn­dig­he­der­ne på tværs af lan­det i for­hold til udar­bej­del­se af til­slut­nings­til­la­del­ser og udled­nings­til­la­del­ser til ren­se­an­læg. Dette arbej­de har til for­mål at ska­be en smi­di­ge­re sags­be­hand­ling, så det bli­ver let­te­re for myn­dig­he­der og vand­sel­skab at træf­fe det bed­ste valg i den kon­kre­te situation.

Bestyrelsen i Herning Vand bak­ker op om en energi- og kli­ma­neut­ral vand­sek­tor i 2030. Det ende­li­ge valg af ren­se­løs­ning skal under­støt­te det­te mål.

Region Midtjylland har pri­mo 2021 ved­ta­get en ny bære­dyg­tig­heds­stra­te­gi. Mereff tek­no­lo­gi­ens evne til at ned­bry­de læge­mid­ler base­ret på 100% bio­lo­gi­ske pro­ces­ser giver en mini­me­ring af ener­gi­for­brug og CO2 udled­nin­ger, som er helt i tråd med mål­sæt­nin­ger­ne i den regio­na­le bæredygtighedsstrategi.

Du kan læse mere om resul­ta­ter­ne i Mereff rap­por­ten, som udkom­mer i løbet af marts 2021.

Har du spørgs­mål til pro­jek­tet gene­relt eller det­te skriv, så kon­takt ger­ne vores direk­tør Niels Møller Jensen på tlf. 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk

PROJEKTETS PARTNERE