Nyhedsarkiv >På »date« med fremtidens medarbejdere

Nyhed

På »date« med fremtidens medarbejdere

herning vand prikker

20. september 2019

20.09.2019

12 stu­de­ren­de på 3½ time. Det var opga­ven, da Herning Vands Direktør Niels Møller Jensen og Projekt- og Udviklingskoordinator Jeanette D. Andersen delt­og på Arhus BBS’s Matchday på Campus Herning i den­ne uge.

Ideen bag Matchday er at ska­be dia­log og kon­takt mel­lem loka­le virk­som­he­der og de stu­de­ren­de. Det skul­le ger­ne ende ud i enten et pro­jekt­sam­ar­bej­de eller en reel ansæt­tel­se til glæ­de for beg­ge part­ner. Det er anden gang, Herning Vand del­ta­ger, og for os som virk­som­hed er det en rig­tig god måde at kom­me tæt på de stu­de­ren­de og til­træk­ke kan­di­da­ter, som vi kan sam­ar­bej­de med.

Vores arbej­de med bære­dyg­tig­hed og ver­dens­mål er noget, der vir­ke­lig inter­es­se­rer de unge, og det blev  til 12 gode sam­ta­ler med dyg­ti­ge og enga­ge­re­de stu­de­ren­de, der alle hav­de stor inter­es­se for at gøre en for­skel både inden­for busi­ness og teknologi.

Vi delt­og ikke i Matchday med fuld­stæn­dig fast­sat­te pro­jektop­ga­ver men tog udgangs­punkt i emner, der kun­ne fan­ge de stu­de­ren­des inter­es­ser. På den måde mener vi nem­lig, at det ska­ber størst vær­di for både de stu­de­ren­de og os og i sid­ste ende frem­ti­den. Med et par af de stu­de­ren­de blev snak­ken meget kon­kret, mens andre fik vores kon­tak­top­lys­nin­ger med hjem, så de kan ven­de til­ba­ge, hvis de fort­sat er inter­es­se­ret i at dyk­ke ned i vores verden.

Vi fort­sæt­ter dia­lo­gen omkring de kon­kre­te pro­jek­ter og håber på, det ender ud i frem­ti­di­ge samarbejder.