Nyhedsarkiv >Orienteringsmøde for kloakmestre og entreprenører den 24. Marts

Nyhed

Orienteringsmøde for kloakmestre og entreprenører den 24. Marts

herning vand prikker

2. marts 2022

Vi vil ger­ne invi­te­re alle klo­ak­me­stre og entre­pre­nø­rer i Herning Kommune til vores årli­ge orienteringsmøde.

Torsdag den 24. marts 2022, kl, 8:3O – 1O:OO

Mødet afhol­des i Social og sund­heds­sko­lens loka­ler, Gullestrupvej 1O, 74O0 Herning
P‑plads er bl.a. ved sko­len, Kærmindevej, Bellisvej, Farvergårdvej (ene side)

Vi byder på kaf­fe og brød, mens vi for­tæl­ler om:

  • Nyt fra os
  • Hvad kom­mer der til at ske – stør­re anlægs­op­ga­ver m.m. – vi kig­ger et par år frem i tiden
  • Lidt om sepa­re­ring og uved­kom­men­de vand
  • Krav til afspær­ring og gravetilladelser
  • Acceptkriterier for udført arbej­de og digi­ta­le tegninger
  • Nyt om led­nings­op­lys­nin­ger på hjem­mesi­den og LER

Vi glæ­der os til at sva­re på dine spørgs­mål, og vi lyt­ter ger­ne til dine kommentarer.

Tilmelding på mail
Skal du med, bedes du sen­de en mail til Brian på bul@herningvand.dk sene­st den 21. marts.