Nyhedsarkiv >Orienteringsmøde for entreprenører og kloakmestre

Nyhed

Orienteringsmøde for entreprenører og kloakmestre

herning vand prikker

8. januar 2024

Traditionen tro, vil vi ger­ne invi­te­re alle klo­ak­me­stre og entre­pre­nø­rer i Herning Kommune til vores årli­ge ori­en­te­rings­mø­de. På mødet vil vi for­tæl­le om de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, der er på vej, vores skær­pe­de fokus på CO2, lidt om kli­ma­til­pas­ning, sti­gen­de grundvand/dræn m.m. Vi invi­te­rer på kaf­fe og brød, hvis du møder op her:

Torsdag den 25. januar 2024, kl. 8:30 – 10:00

Mødet afhol­des i år i vores nye kan­ti­ne på Ålykkevej 5, 7400 Herning

Der er gode P‑muligheder på Ålykkevej.

På mødet for­tæl­ler vi om

  • Nyt fra os, her­un­der skær­pet fokus på CO2
  • Hvad kom­mer der til at ske – stør­re anlægs­op­ga­ver m.m. – vi kig­ger et par år frem i tiden.
  • Lidt om løs­nin­ger ift. kli­ma­til­pas­ning og det sti­gen­de grundvand
  • Dokumentation / ”Således udført”
  • Sikring af træ­er ved anlægs­ar­bej­der og LER

Vi glæ­der os til at sva­re på dine spørgs­mål, og vi lyt­ter ger­ne til dine kom­men­ta­rer. Vi ser frem til et godt møde, hvor også Herning Kommune del­ta­ger og kan sva­re på even­tu­el­le spørgsmål.

Tilmelding

Senest man­dag d. 22. janu­ar til bul@herningvand.dk eller tele­fon 2028 5638.