Nyhedsarkiv >Opdatering af software betyder nedetid på kundeportal og alarmservice

Nyhed

Opdatering af software betyder nedetid på kundeportal og alarmservice

herning vand prikker

15. maj 2024

Den softwa­re, der sty­rer vores afreg­nings­sy­stem, står for­an en stør­re opgra­de­ring. Opgraderingen er tem­me­lig omfat­ten­de og for­ven­tes der­for at fore­gå hele uge 21. Da vores afreg­nings­sy­stem er ”moto­ren” i vores kun­depor­tal og alarm­ser­vi­ce, bety­der opgra­de­rin­gen desvær­re, at du som kun­de bli­ver berørt.

Kundeportalen Min Side vil ikke være til­gæn­ge­lig fra fre­dag den 17. maj kl. 10 til og med man­dag den 27. maj.

Alarmservice er nede fra fre­dag den 17. maj, kl. 10 til og med man­dag den 27. maj. Det bety­der, at du ikke vil mod­ta­ge en sms ved brud eller læka­ge i den­ne periode.

Vores kun­de­ser­vi­ce er åben i almin­de­lig tele­fon­tid i hele uge 21 på tlf. 9999 2299. De har dog også begræn­set adgang til syste­met og kan der­for f.eks. ikke lave flyt­nin­ger, dan­ne nye afreg­nin­ger osv. Vi opfor­drer der­for til, at du sen­der en mail til info@herningvand.dk med din fore­spørgsel. Så ven­der vi retur til dig, så snart syste­met er oppe at køre.