Nyhedsarkiv >Nye priser

Nyhed

Nye priser

herning vand prikker

16. januar 2019

Vores besty­rel­se har fast­lagt pri­ser­ne for rent drik­ke­vand og rens­ning af spil­de­vand for 2019.

Selskabet har juste­ret raba­t­ord­nin­gen for vores stor­kun­der, og det bety­der, at kun­der, som bru­ger mere end 1.000 m3 rent drik­ke­vand pr. år, får en rabat på 33% af den vari­ab­le pro­duk­tions­pris eks­kl. afgif­ter og moms på for­bru­get over 1.000 m3.

Rabatten bli­ver betalt ved at hæve den vari­ab­le pro­duk­tions­pris for rent drik­ke­vand eks­kl. moms og afgif­ter med 0,40 kr./m3.

Rabatordningen bli­ver ind­ført for at sik­re, at stor­kun­der­ne ople­ver en for­sy­nings­mæs­sig og øko­no­misk for­del ved fæl­les vandforsyning.

De nye vari­ab­le pri­ser eks­kl. moms og afgif­ter er for trin I 3,35 kr./m3 og for trin II 2,24 kr./m3.

De faste bidrag regu­le­res med pristal­let og sti­ger fra 750,90 til 778,44 kr. inkl. moms.

Hvad betyder ændringerne?

Samlet set bety­der ændrin­ger­ne, at en gen­nem­snits­fa­mi­lie med et for­brug på 81 m3 skal beta­le ca. 68 kr. mere for rent drik­ke­vand pr. år.

En stor­kun­de, som bru­ger 10.000 m3 spa­rer ca. 7100 kr. eks­kl. moms pr. år.

Ifølge Vand i Tal 2018 udgi­vet af Danva er vand­pri­sen hos Herning Vand i top‑5 over lave­ste drik­ke­vand­spri­ser blandt kom­mu­nalt eje­de vand­sel­ska­ber i Danmark.

Prisen for trans­port og rens­ning af spil­de­vand sti­ger fra 26,5 kr./m3 til 27,5 kr./m3 eks­kl. moms. Det sker bl.a. for at dæk­ke sti­gen­de udgif­ter til både nye inve­ste­rin­ger i byg­ge­mod­nin­ger og renove­rin­ger af ældre kloakledninger.

”Samlet set har pri­ser­ne i Herning Vand et for­nuf­tigt leje, som abso­lut tåler sam­men­lig­ning med vore nære nabo­er” udta­ler vores for­mand for besty­rel­sen Kent Falkenvig.

Tallene viser den sam­le­de pris for 100 m3 jf. Vand i Tal 2018. Prisen er inkl. moms og afgif­ter. En gen­nem­snits­fa­mi­lie sva­ren­de til 2,15 per­son bru­ger 81 m3 vand hvert år.

nye priser herning vand