Nyhedsarkiv >Ny direktør i Herning Vand

Pressemeddelse

Ny direktør i Herning Vand

herning vand prikker

15. juni 2023

Hans Erik Kristoffersen sæt­ter sig i direk­tør­sto­len hos for­sy­nings­sel­ska­bet Herning Vand, når vores nuvæ­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen går på pen­sion til efteråret.

Ansættelsesudvalget pege­de på Hans Erik Kristoffersen, som kom­mer fra en stil­ling som pro­jekt­le­der i Fredericia Kommune og tid­li­ge­re har været direk­tør i Sønderborg Forsyning og Energinet. Det er alt­så en pro­fil med stor erfa­ring inden­for for­sy­nings­bran­chen, der fremad­ret­tet skal sæt­te ret­nin­gen for Herning Vand i tæt sam­ar­bej­de med den øvri­ge ledel­se, med­ar­bej­der­ne og bestyrelsen.

Brancheerfaringen, stor ledel­ses­mæs­sig bal­last og fokus på den grøn­ne omstil­ling var blandt kri­te­ri­er­ne til den nye direk­tør, og besty­rel­ses­for­mand Bruno Hansen er over­be­vist om, at Hans Erik Kristoffersen til ful­de opfyl­der dis­se og mere til: 

”Hans Erik kan til­fø­re Herning Vand en mas­se viden og erfa­ring, så den sik­re dag­li­ge drift og for­sy­nings­sik­ker­hed kan fast­hol­des sam­ti­dig med, at den grøn­ne omstil­ling, bære­dyg­tig­hed og en effek­tiv res­sour­ceud­nyt­tel­se bli­ver mar­kan­te fokus­punk­ter i de kom­men­de års udvik­lings­ar­bej­de. Vi glæ­der os over at have ansat en så stærk pro­fil og ser frem til samarbejdet”.

Det sam­me gør den kom­men­de direktør:

»Jeg er meget glad og stolt over at få mulig­he­den for at stå i spid­sen for Herning Vand. Men også ydmyg. Herning Vand er et yderst vel­dre­vet sel­skab med en fan­ta­stisk kul­tur og dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re. En virk­som­hed, der med Niels i spid­sen har arbej­det med bære­dyg­tig­heds­dags­or­de­nen i man­ge år. Jeg glæ­der mig til at fort­sæt­te den rej­se, som alle­re­de er i fuld gang.”

Hans Erik Kristoffersen til­træ­der stil­lin­gen som ny direk­tør den 1. okto­ber, 2023.

Spørgsmål

Er der spørgs­mål til ansæt­tel­sen af ny direk­tør, kan besty­rel­ses­for­mand Bruno Hansen træf­fes på tele­fon 2637 6452 eller byrbh@herning.dk

Fakta om Hans Erik Kristoffersen

  • 57 år
  • Bosat i Trekantsområdet men plan­læg­ger flyt­ning til Herning egnen.
  • 2 voks­ne børn.
  • Samfundsøkonom fra Aalborg Universitet.
  • Kommer fra en stil­ling som pro­jekt­le­der ved Fredericia kommune.
  • Tidligere direk­tør for Sønderborg Forsyning og for Strategi og Kommunikation ved Energinet.
  • Klima- og bære­dyg­tig­heds­dags­or­de­nen er vig­ti­ge pejlemærker.