Nyhedsarkiv >Når gæster ikke kun er for fornøjelsens skyld

Nyhed

Når gæster ikke kun er for fornøjelsens skyld

herning vand prikker

10. oktober 2019

Georgien, USA og Japan. Fjernaflæste måle­re, bære­dyg­tig gød­ning ud af fos­for og selv­for­sy­nen­de på el. Sprogene har været lige så for­skel­li­ge som emner­ne, når vores møde­lo­ka­ler det sid­ste hal­ve års tid har været fyldt med uden­land­ske gæster. Som kun­de eller bare almin­de­lig inter­es­se­ret i Herning Vand tæn­ker du nu måske, hvor­for vi bru­ger tid og kræf­ter den slags, men det er der fle­re og gan­ske gode grun­de til.

Ringe i vandet

For os er besø­ge­ne en mulig­hed for at få og dele viden. Vi kal­der det at spre­de rin­ge i van­det. Ved at dele vores viden om, hvor­dan for­skel­li­ge til­tag og brug af ny tek­no­lo­gi kan gav­ne mil­jø­et, bli­ver vores gæster for­hå­bent­lig så inspi­re­ret, at de imple­men­ter lig­nen­de til­tag hos dem selv. På den måde kan vi få en langt stør­re mil­jø­mæs­sig påvirk­ning af mil­jø­et til gavn for os alle. Det er med til at under­stre­ge vores mis­sion om ikke at efter­la­de en reg­ning til vores børn, bør­ne­børn og miljøet.

I sam­me ombæ­ring bli­ver vi også selv klo­ge­re. Klogere på hvor­dan vores kol­le­ga­er i det sto­re udland hånd­te­rer de sam­me udfor­drin­ger, som vi selv har.  Og klo­ge­re på, hvor­dan vi selv gør tin­ge­ne bedst muligt, for­di vores gæster ser med andre og uden­for­stå­en­de øjne og der­med ofte stil­ler spørgs­mål, vi måske ikke selv hav­de tænkt over. Vidensdelingen går i høj grad beg­ge veje.

Det gavner ikke kun os selv

Det er ikke kun mil­jø­et og os, der kan få gavn af, at vi deler vores viden og erfa­ring med uden­land­ske gæster. I vores viden og erfa­ring lig­ger nem­lig tek­no­lo­gi­er og pro­duk­ter opfun­det og udvik­let af vores dyg­ti­ge sam­ar­bejds­part­ne­re – dan­ske virk­som­he­der. På den måde bli­ver kend­ska­bet til de dan­ske virk­som­he­der også udbredt, og vi kan for­hå­bent­lig være med til at frem­me dansk eks­port. Det er godt for de dan­ske virk­som­he­der, det dan­ske sam­fund og der­med i sid­ste ende også Herning Vand og os selv.

Og så er der lige de der Verdensmål..

Vi må hel­ler ikke glem­me, at det at bru­ge tid på besøg af kol­le­ga­er fra udlan­det også giver rig­tig god mening i for­hold til vores arbej­de med Verdensmålene. Ved at videns­de­le er vi med til at uddan­ne (VM #4), så andre også kan få rent vand og sani­tet (VM #6). Det styr­ker kli­maind­sat­sen (VM #13) og for­mer måske i sid­ste ende part­ner­ska­ber (VM #17), der igen kan uddan­ne, sør­ge for rent vand og styr­ke kli­maind­sat­sen. Det er en spiral, der helst ikke skal ende.

Attraktiv og stolt

Endelig er det, at andre vil besø­ge os med til at under­stre­ge, at vi er en spæn­den­de og innova­tiv arbejds­plads. Det skul­le meget ger­ne gøre os attrak­ti­ve over­for nye poten­ti­el­le med­ar­bej­de­re, så vi også i frem­ti­den kan være med at sik­re sundt vand.

Der er ingen tvivl om, at vi er stol­te og meget ydmy­ge over, at så man­ge uden­land­ske kol­le­ga­er fin­der vores arbej­de inter­es­sant og ger­ne besø­ger os. Det er i høj grad med til at give end­nu mere brænd­stof til vores egen motor, så vi fort­sæt­ter med at udvik­le os og bli­ve end­nu bed­re til gavn for vores kun­der, sam­fun­det og vores alles klima.