Nyhedsarkiv >Kontoret er hjemsendt pga Covid 19

Nyhed

Kontoret er hjemsendt pga Covid 19

herning vand prikker

11. december 2020

Så blev også Region Midt ramt af de skær­pe­de restrik­tio­ner, og hos Herning Vand bak­ker vi selv­føl­ge­lig op og har sendt en stor del af per­so­na­let hjem for at arbej­de. Det bety­der helt kon­kret følgende:

DRIFT

Vi under­stre­ger, at den sene­ste udvik­ling på ingen måde får betyd­ning for vores sæd­van­li­ge drift. Der vil sta­dig være sundt og rent vand i din hane, lige­som vi helt på nor­mal vis ren­ser dit spildevand.

Vores igang­væ­ren­de anlægs­pro­jek­ter fort­sæt­ter også som normalt.

De med­ar­bej­de­re, der har mulig­hed for det, arbej­der hjemme.

ÅLYKKEVEJ 5 ER LUKKET

Vores kon­tor og anlæg på Ålykkevej er helt luk­ket ned for besøg. Det gæl­der både møder, rund­vis­nin­ger og per­son­li­ge henvendelser.

KONTAKTMULIGHEDER

Har du brug for at kom­me i kon­takt med os, er vi at træf­fe på mail og tele­fon helt som nor­malt i vores åbnings­tid, som er man­dag til fre­dag mel­lem kl. 9 og 15, og fre­dag mel­lem kl 9 og 12.

Medmindre din hen­ven­del­se er af pres­se­ren­de karak­ter, opfor­drer vi dig til at sen­de os en mail på info@herningvand med infor­ma­tion om, hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om samt dit navn og kon­tak­top­lys­nin­ger. Vi vil så kon­tak­te dig hur­tigst muligt.

Har du brug for at tale med os, træf­fes vi på tele­fon 9999 2299. Der kan fore­kom­me kort ven­te­tid på tele­fo­nen, men send os alter­na­tivt en mail på info@herningvand.dk. Så rin­ger vi retur hur­tigst muligt.

Har du brug for at tale med en spe­ci­fik med­ar­bej­der, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på alle ansat­te her

SPØRGMÅL?

Har du spørgs­mål til oven­stå­en­de, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os via oven­stå­en­de muligheder.

Husk, at du kan fin­de den sene­ste opda­te­re­de offi­ci­el­le infor­ma­tion om Corona på coronasmitte.dk