Sikker Mail

Brug Sikker Mail når du skal sen­de os for­tro­li­ge oplysninger.

Kontakt > Sikker mail

Skal du sende fortrolige informationer eller personfølsomme oplysninger til os, er det en rigtig god ide at benytte Sikker Mail.

Sikker e‑mail kan bru­ges til enten at kryp­te­re din e‑mail – dvs. så ingen uved­kom­men­de kan læse din besked, eller at sig­ne­re din e‑mail – dvs. så mod­ta­ge­ren er sik­ker på, at du er afsenderen.

Der er to for­skel­li­ge måder, hvor­på du kan sen­de en sik­ker mail til Herning Vand. Dem kan du læse om herunder.

Send sikker mail via certifikat

Denne løs­ning bru­ges som oftest af virk­som­he­der og offent­li­ge instan­ser, da den kræ­ver, at du har et sikkert-mail-certifikat instal­le­ret på din com­pu­ter. Vær opmærk­som på at cer­ti­fi­ka­tet ikke fun­ge­rer sam­men med gra­tis mail­pro­gram­mer som eksem­pel­vis gmail.

Har du instal­le­ret cer­ti­fi­ka­tet, kan du sen­de os en sik­ker mail ved at skri­ve til mailadressen:

sikkermail@herningvand.dk

Send sikker mail via formular

Som pri­vat per­son sen­der du os en sik­ker mail ved at udfyl­de den­ne formular.

Send sik­ker mail til Herning Vand