Nyhedsarkiv >Julelukket hos Herning Vand

Nyhed

Julelukket hos Herning Vand

herning vand prikker

22. december 2020

Julefreden har så småt sæn­ket sig over Herning Vand, og vi er klar til en god juleferie.

Det bety­der, at vores kon­tor, tele­fo­ner og mails er luk­ket fra ons­dag den 23. decem­ber til og med søn­dag den 3. janu­ar, 2021.

Her på vores hjem­mesi­de fin­der du mas­ser af nyt­tig info om reg­nin­ger, flyt­nin­ger, klo­ak­se­pa­re­ring, vand­for­brug os. Øverst på siden fin­der du også link til vores kun­depor­tal, hvor du kan fin­de info om lige præ­cis dine for­hold. Du fin­der login-oplysninger til kun­depor­ta­len på din regning.

Har du et spørgs­mål til os, er du vel­kom­men til at sen­de en mail på info@herningvand.dk. Mailen vil bli­ve besva­ret hur­tigst muligt i det nye år.

Er din hen­ven­del­se akut som f.eks. vand­brud, kan du som altid uden for åbnings­tid få fat i vores vagt­te­le­fon. Ring blot op på vores hoved­num­mer 9999 2299 og afvent, at du bli­ver vide­re­stil­let efter tele­fonsva­rer­be­sked. Husk dog, at vagt­te­le­fo­nen KUN er til aku­t­te problemer.

FRA ALLE OS TIL ALLE JER – RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR