Nyhedsarkiv >Julehilsen fra Herning Vand

Nyhed

Julehilsen fra Herning Vand

herning vand prikker

22. december 2023

Som altid kal­der jul og nytår på et til­ba­ge­blik på året, der snart er gået, og året der snart kom­mer. Og her hos os er der mas­ser af høj­de­punk­ter at tage fat på.

På tur i afdelingerne

I star­ten af året igang­s­at­te pro­duk­tions­af­de­ling en stør­re for­an­drings­pro­ces. Forandringen inde­holdt 19 kon­kre­te anbe­fa­lin­ger, der tak­ket være afde­lin­gens dyg­ti­ge og modi­ge med­ar­bej­de­re stort set alle er igang­s­at og fle­re fuldt imple­men­te­ret. Det har blandt andet bety­det et helt nyt syn på til­syn, drift og ved­li­ge­hold, en opti­me­ret opstart på dagen uden at gå på kom­pro­mis med det soci­a­le aspekt og videns­de­ling, en høj­net IT-sikkerhed og helt kon­kret, at afde­lin­gen nu kører små 20.000km min­dre på vejene. 

I 2024 vil et af Produktionsafdelingens foku­s­om­rå­der være auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring. Her i år har vi på ren­se­an­læg­get i Aulum kørt et pilot­pro­jekt, hvor kame­ra­er, sen­so­rer, væg­te og avan­ce­ret tek­no­lo­gi er ble­vet imple­men­te­ret. Dette pro­jekt skal udvi­des til at omfat­te fle­re pum­pe­sta­tio­ner i det nye år, hvil­ket giver os en ene­stå­en­de og spæn­den­de mulig­hed for at være innove­ren­de inden for drift af ekster­ne ren­se­an­læg med fokus på sik­ker drift, mil­jø og bæredygtighed.

Udover pro­duk­tions­af­de­lin­gen er en lang ræk­ke af Herning Vands digi­ta­li­se­rings­op­ga­ver for­ank­ret i Kunder og Administration, hvor­for ord som PowerBI og PowerAutomate har været flit­tigt brugt i året, der snart er gået. PowerAutomate bru­ges til at auto­ma­ti­se­re diver­se pro­ces­sor, mens PowerBI ind­sam­ler, ana­ly­se­rer og visu­a­li­se­rer data. Digitalisering står også højt på dags­or­de­nen i 2024, hvor vi des­u­den begyn­der at se på mulig­he­der­ne i for­hold til AI. Derudover skal vores IT-setup i EU-udbud, lige­som vi til efter­å­ret skal leve op til reg­ler­ne i EU’s’ nye cyber­sik­ker­heds­di­rek­tiv kal­det NIS2. Et andet fokus­punkt i 2024 er, at vi begyn­der arbej­det med ESG-rapportering.

Plan og Projekt har arbej­det foku­se­ret på de kom­men­de års spil­de­vand­s­plan­læg­ning her­un­der uved­kom­men­de vand, kli­ma­til­pas­ning og en plan for struk­tu­ren i den syd­li­ge del af kom­mu­nen. Samtidig kig­ger vi på renove­ring og opde­ling af vand­led­nings­net­tet, hvor de helt sto­re spørgs­mål er, hvor meget skal vi gøre, og gør vi i det hele taget nok. Det er alt sam­men områ­der, der også vil fyl­de i 2024, lige­som vi er nys­ger­rig på, hvad vores rol­le bli­ver i de kom­men­de pla­ner for højt­stå­en­de og sti­gen­de grundvand.

Vi kan hel­ler ikke sige 2023 uden at sige pro­jek­tet i Gjellerup Enge i sam­ar­bej­de med Herning Kommune, Ege Carpets, Den Danske Naturfond og Ravnsbjerg Grundejerforening. Området, der skal være med til at styr­ke bio­di­ver­si­te­ten, omfat­ter de regn­vands­bas­si­ner, vi har etab­le­ret i områ­det i for­bin­del­se med klo­ak­se­pa­re­ring i Hammerum. Rundt om bas­si­ner­ne og langs vand­ve­je­ne er der rig mulig­hed for gåtu­re, lige­som det er muligt at gå op på den 10 meter høje udkigs­bak­ke, som er opbyg­get af jord fra de nye bassiner.

Op i helikopteren

30. juni over­tog vi nøg­ler­ne til til­byg­nin­gen af vores admi­ni­stra­tions­lo­ka­ler på Ålykkevej, og der­med stod en til­trængt udvi­del­se af skri­ve­bord­s­plad­ser klar. Siden da har vi brugt tiden på at gøre de tom­me loka­ler til en del af huset og få udbredt Herning Vand stem­nin­gen i dem.

Et pro­jekt, der har fyldt meget i 2023 og også kom­mer til at være i fokus i 2024, er vores nye vand­værk, der efter pla­nen skal opfø­res ved Løvbakkerne. Året begynd­te med en intern wor­ks­hop, hvor alle ansat­te kun­ne kom­me med input til pro­jek­tet. Herefter er der arbej­det hårdt på byg­ge­pro­gram­met, til­la­del­ser og lokal­pla­ner, inden vand­vær­ket her i decem­ber ved en kon­kur­ren­ce blandt de kom­men­de kun­der til vand­vær­ket fik sit navn – Løvbakkernes Vandværk. 2024 kom­mer til at stå i udbud­dets regn, når der først skal laves udbuds­ma­te­ri­a­le, og pro­jek­tet her­ef­ter skal i udbud. 

2023 blev også året, hvor Niels Møller Jensen efter næsten 13 år tro vir­ke for vand­bran­chen gene­relt og Herning Vand i sær­de­les­hed valg­te at tiden frem­over skal bru­ges på tred­je halv­leg. Det betød, at vi pr. 1. okto­ber sag­de hjerte­lig vel­kom­men til vores nye direk­tør Hans Erik Kristoffersen. Hans Eriks før­ste tid har pri­mært hand­let om at lære butik­ken og os ansat­te at ken­de, men arbejds­hand­sker­ne er også taget på for 2024 kom­mer blandt andet til at stå i stra­te­gi­ens tegn. Vores nuvæ­ren­de stra­te­gi udlø­ber nem­lig med udgan­gen af næste år, og vi skal der­for i gang med at teg­ne stre­ger­ne, der sæt­ter ram­mer­ne for vores arbej­de de kom­men­de år. Det bli­ver en pro­ces, der invol­ve­rer vores eje­re, besty­rel­sen og ikke mindst alle ansatte.

Fra alle os til alle jer

Til slut vil vi ger­ne sen­de en varm jule­hil­sen til alle vores kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re, leve­ran­dø­rer og kol­le­ga­er i bran­chen. Tak for jeres bidrag til, at 2023 blev et godt år for os hos Herning Vand. Vi ser frem til at fort­sæt­te arbej­det i 2024, så vi fort­sat kan leve­re sundt og rent drik­ke­vand til vores kun­der, ren­se deres spil­de­vand og ikke mindst fort­sæt­te med at udvik­le gode løs­nin­ger til gavn for van­det, natu­ren og os alle.

Med de bed­ste ønsker om en rig­tig glæ­de­lig jul og et godt og lyk­ke­brin­gen­de nytår til jer alle.

Hans Erik Kristoffersen og alle de ansat­te hos Herning Vand