Nyhedsarkiv >ISO-certificeringer under lup

Nyhed

ISO-certificeringer under lup

herning vand prikker

16. september 2019

16.09.2019

Fødevaresikkerhed og mil­jø­le­del­se. Ikke umid­del­bart ver­dens mest ophid­sen­de ord men ikke desto min­dre to vig­ti­ge begre­ber i vores hver­dag. At sik­re sundt vand til vores kun­der kræ­ver nem­lig en kon­trol­le­ret og mål­ret­tet ind­sats, og det sty­res via vores to ISO cer­ti­fi­ce­rin­ger – Fødevaresikkerhed (ISO 22000) og Miljøledelse (ISO 14001).

 

I den for­gang­ne uge var vores cer­ti­fi­ce­rin­ger til eksa­men, da kon­su­len­ter fra Force Technology var på besøg. I sam­ar­bej­de med Ageeth Millenar, Herning Vands ISO-ansvarlige, blev vores syste­mer gen­nem­gå­et, lige­som ren­se­an­læg­get, Nordre Vandværk, bor­in­ger­ne ved Løvbakkerne og et vand­led­nings­pro­jekt på Brændgårdsvej i Herning blev besøgt og tjek­ket. Fokus i under­sø­gel­ser­ne var blandt andet, hvor­dan vi mini­me­rer påvirk­ning af mil­jø­et, om vi har styr på føde­va­resik­ker­he­den i for­hold til behand­ling af drikke- og spil­de­vand, og om vi har en plan for, hvad vi gør, hvis noget går galt.

 

Der var ros for vores inter­ne syste­mer og vores arbej­de med mål og hand­lings­pla­ner, lige­som vi fik pæne ord med på vej­en for hygiej­ne­for­hol­de­ne på vand­vær­ket og arbej­det med led­nings­net­tet. Alt i alt bestod cer­ti­fi­ce­rin­ger­ne og vi eksa­men. Næste gang vi og cer­ti­fi­ce­rin­ger­ne skal gen­nem­gås er om et år.