Nyhedsarkiv >Invitation til orienteringsmøde

Nyhed

Invitation til orienteringsmøde

herning vand prikker

23. januar 2019

Vi vil ger­ne invi­te­re alle klo­ak­me­stre og entre­pre­nø­rer i Herning Kommune til vores årli­ge ori­en­te­rings­mø­de. På mødet vil vi for­tæl­le om de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, der er på vej, påbud, doku­men­ta­tion af sepa­re­ring på pri­vat ejen­dom og meget mere. Vi invi­te­rer på kaf­fe og brød, hvis du møder op her:

FREDAG DEN 8. FEBRUAR 2019, KL. 8:30 – 10:00

Mødet afhol­des i Social og sund­heds­sko­lens lokaler,

Gullestrupvej 10, 7400 Herning

 P‑plads er bl.a. ved sko­len, Kærmindevej, Bellisvej, Farvergårdvej (ene side).

På mødet for­tæl­ler vi om:

  • Nyt fra os
  • Hvad kom­mer der til at ske – stør­re anlægs­op­ga­ver og øvri­ge opga­ver – vi kig­ger et par år frem i tiden.
  • Nyttige infor­ma­tio­ner på vores hjemmeside.
  • Krav til gra­ve­an­søg­nin­ger og afspær­rin­ger /Herning Kommune.
  • Dokumentation for sepa­re­ring v/ Herning Kommune.

Vi glæ­der os til at sva­re på dine spørgs­mål, og vi lyt­ter ger­ne til dine kom­men­ta­rer. Vi ser frem til et godt møde.

TILMELDING

Senest ons­dag d. 6. febru­ar til bul@herningvand.dk eller tele­fon 2028 5638