Nyhedsarkiv >Invitation til orienteringsmøde for entreprenører

Nyhed

Invitation til orienteringsmøde for entreprenører

herning vand prikker

12. januar 2023

Vi vil ger­ne invi­te­re alle klo­ak­me­stre og entre­pre­nø­rer i Herning Kommune til vores årli­ge ori­en­te­rings­mø­de. På mødet vil vi for­tæl­le om de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, der er på vej, påbud, afle­ve­ring af doku­men­ta­tion for sepa­re­ring på pri­vat ejen­dom, dræn m.m. Vi invi­te­rer på kaf­fe og brød, hvis du møder op her:

Torsdag den 2. februar 2023, kl. 8:30 – 10:00

Mødet afhol­des i Social og sund­heds­sko­lens lokaler,

Gullestrupvej 10, 7400 Herning

P‑plads er bl.a. ved sko­len, Kærmindevej, Bellisvej, Farvergårdvej (ene side).

På mødet for­tæl­ler vi om

  • Nyt fra os
  • Hvad kom­mer der til at ske – stør­re anlægs­op­ga­ver m.m. – vi kig­ger et par år frem i tiden.
  • Lidt om sepa­re­ring, uved­kom­men­de vand og dræn
  • Dokumentation for separering
  • Ny kort­løs­ning og LER

Vi glæ­der os til at sva­re på dine spørgs­mål, og vi lyt­ter ger­ne til dine kom­men­ta­rer. Vi ser frem til et godt møde.

Tilmelding

Senest ons­dag d. 26. janu­ar til bul@herningvand.dk eller tele­fon 2028 5638