Nyhedsarkiv >Invitation til entreprenørmøde

Nyhed

Invitation til entreprenørmøde

herning vand prikker

12. maj 2020

Vi vil ger­ne invi­te­re alle klo­ak­me­stre og entre­pre­nø­rer i Herning Kommune til vores årli­ge ori­en­te­rings­mø­de. På mødet vil vi for­tæl­le om de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, der er på vej, påbud, doku­men­ta­tion af sepa­re­ring på pri­vat ejen­dom og meget mere. Vi invi­te­rer på kaf­fe og brød, hvis du møder op her:

Torsdag den 27. febru­ar 2020, kl. 8:30 – 10:00
Mødet afhol­des i Social og sund­heds­sko­lens loka­ler,
Gullestrupvej 10, 7400 Herning

P‑plads er bl.a. ved sko­len, Kærmindevej, Bellisvej, Farvergårdvej (ene side).

På mødet for­tæl­ler vi om:

  • Nyt fra os
  • Hvad kom­mer der til at ske – stør­re anlægs­op­ga­ver og øvri­ge opga­ver – vi kig­ger et par år frem i tiden.
  • Vi har øget opmærk­som­he­den på arbejds­mil­jø­et – og hvad bety­der det så for jer ?
  • Lidt om den nye LER-lov.
  • Hvorfor er doku­men­ta­tion for sepa­re­ring vig­tig, samt hvad og hvor­når v/ Herning Kommune.

Vi glæ­der os til at sva­re på dine spørgs­mål, og vi lyt­ter ger­ne til dine kom­men­ta­rer. Vi ser frem til et godt møde.

Tilmelding

Senest man­dag d. 24. febru­ar til bul@herningvand.dk eller tele­fon 2028 5638