Nyhedsarkiv >Innovative studerende sætter gang i de små grå

Nyhed

Innovative studerende sætter gang i de små grå

herning vand prikker

4. april 2022

Hvad sker der, hvis man beder stu­de­ren­de fra for­skel­li­ge uddan­nel­ser, der ikke lug­ter ret meget af spil­de­vand, om at bru­ge tre dage på at fin­de på innova­ti­ve ide­er under tema­et Vand og bære­dyg­tig­hed – ind­vin­ding og nyt­tig­gø­rel­se af res­sour­ce­strøm­me? Det for­søg sat­te vi os for at gen­nem­fø­re i sam­ar­bej­de med Erhvervsakademi MidtVest og Bæredygtig Herning.

Innocamp

Knap 300 2. semester­stu­de­ren­de fra blandt andet uddan­nel­ser­ne el-installatør, data­ma­ti­ker, finan­s­ø­ko­nom og mul­ti­me­di­e­de­sign var der­for i marts måned igen­nem Erhvervsakademi MidtVests årligt til­ba­ge­ven­den­de innova­tions­camp kal­det Innocamp.

Campen, der var delt i fire camps, løb over tre dage, hvor før­ste dag bød på en bred intro­duk­tion til bære­dyg­tig­hed hos Bæredygtig Herning efter­fulgt af en rund­vis­ning på vores ren­se­an­læg, hvor vores direk­tør Niels Møller Jensen også intro­du­ce­re­de de stu­de­ren­de til tea­mets 10 underudfordringer.

På anden dagen arbej­de­de de stu­de­ren­de i grup­per på tværs af uddan­nel­se med en af udfor­drin­ger­ne. Fokus var på ide­ska­bel­se, ide- og kon­cep­t­ud­vik­ling. I løbet af dagen var der mulig­hed for at spar­re med repræ­sen­tan­ter fra både Bæredygtig Herning og Herning Vand for at sik­re, at grup­per­nes ide også kun­ne hol­de vand i virkeligheden.

Tredjedagen var hel­li­get præ­sen­ta­tion af det ende­li­ge kon­cept, hvor der i grup­per­nes frem­læg­gel­se også var mulig­hed for at reflek­te­re over pro­ces­sen, begre­bet bære­dyg­tig­hed og ikke mindst hvil­ken rele­vans Innocampen har for deres vide­re stu­die og kom­men­de job.

Man kan ikke tænke, hvis man er sikker på, man har ret

Det er ikke kun de stu­de­ren­de, der – for­hå­bent­lig – får noget ud af Innocampen. Også her hos os sæt­ter et sådan for­søg gang i tan­ker­ne og har vist os vig­tig­he­den af at hol­de sin­det åbent for nye ”skæ­ve” ideer.

Når man har arbej­det i man­ge år inden­for en bestemt bran­che, kan man til­eg­ne sig for­ud­fat­te­de menin­ger om, hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre. Den mening kan et for­søg som Innocamp rok­ke ved.

Det kan godt være, at det viser sig, at man­ge af ide­er­ne reelt ikke har gang på jord, men der kan være sået nog­le frø, som kan udvik­le sig i en helt anden retning.

Desuden var det en utro­lig posi­tiv ople­vel­se at se den iver, de stu­de­ren­de gik til opga­ven med. Der var mas­ser af gå-på-mod, selv­om de stu­de­ren­de blev kastet ud i en opga­ve, de abso­lut intet kend­skab hav­de til. Og hvem ved – måske har en eller fle­re af de stu­de­ren­de fun­det ud af, at for­sy­nings­bran­chen også er en frem­ti­dig mulig arbejdsgiver.