Nyhedsarkiv >Ingen regning til fremtiden

Nyhed

Ingen regning til fremtiden

herning vand prikker

14. november 2023

Artikel bragt i Det Bæredygtige Midtjylland, maga­sin udgi­vet af Herning Folkeblad, Skive Folkeblad og Midtjyllands Avis den 11. novem­ber, 2023.

Det er afgø­ren­de for Herning Vand, at der tæn­kes bære­dyg­tig­hed ind i pro­jek­ter­ne, også når det kom­mer til at beskyt­te grund­van­det, så der er rent drik­ke­vand til de kom­men­de generationer.

I Danmark kan vi uden bekym­ring åbne for vand­ha­nen, hæl­de vand i et glas og drik­ke det. Sådan skal det også være i frem­ti­den, men for at det kan lade sig gøre, kræ­ver det en ind­sats fra nutiden.

»Ingen reg­ning til frem­ti­den«. Det gen­nem­sy­rer alt, hvad vi gør, når vi plan­læg­ger nyt, så vi sik­rer, at der ikke er en reg­ning i for­hold til rent drik­ke­vand, for­tæl­ler direk­tør for Herning Vand, Hans Erik Kristoffersen.

Det er nu, vi har mulig­hed for at pas­se på det til frem­ti­den, under­stre­ger Lise Kristensen, som er pro­jekt­le­der hos Herning Vand.


Herning Vand arbej­der med bære­dyg­tig­hed på fle­re fron­ter. En vig­tig pri­o­ri­tet er at være klima- og ener­gi­neut­ral i 2030, lige­som vi for­vand­ler slam med højt ind­hold af fos­for til bære­dyg­tig gød­ning. Derudover opsam­ler vi regn­vand i kli­ma­sø­er blandt andet ved Gjellerup Enge. Søerne skal for­hin­dre sto­re over­svøm­mel­ser og ska­ber sam­ti­dig rekre­a­ti­ve are­a­ler til glæ­de for byens bor­ge­re. Lige nu har det dog stor pri­o­ri­tet at sik­re frem­ti­dens vand­for­sy­ning. Her arbej­der Herning Vand ud fra to spor – etab­le­ring af et nyt vand­værk, som frem­over skal leve­re vand til Herning by, og grundvandsbeskyttelse.

Sikre kapaciteten

Det nye vand­værk bli­ver pla­ce­ret i Løvbakkerne, et natu­r­om­rå­de nord for Herning, og for­ven­tes at stå klar til brug 1. janu­ar 2027. Placeringen i Løvbakkerne er blandt andet valgt, da der her fin­des et stort grund­vands­ma­ga­sin i 190 meters dyb­de, hvor Herning Vand i for­vej­en har en kil­de­plads med seks bor­in­ger. Det nye vand­værk skal aflø­se to af tre eksi­ste­ren­de vandværker.

De gam­le vand­vær­ker er tek­no­lo­gisk for­æl­de­de. Så for at føl­ge med tek­no­lo­gi­en og sik­re den nød­ven­di­ge kapa­ci­tet til en kom­mu­ne i udvik­ling, skal vi have et nyt, for­tæl­ler Lise Kristensen.
Hun uddy­ber, at i det nye vand­værk vil for eksem­pel ilt­ning af vand i mod­sæt­ning til de nuvæ­ren­de åbne kar ske i luk­ke­de rør­sy­ste­mer, så det beskyt­tes bed­re. Materialevalget til sel­ve vand­værks­byg­nin­gen skal bære præg af Herning Vands bære­dyg­ti­ge tan­ke­gang. Fokus er på anven­del­se af bære­dyg­ti­ge mate­ri­a­ler uden at gå på kom­pro­mis med hygiej­ne, leve­tid og funk­tio­na­li­tet. Udenomsarealerne er også en del af pla­nen, når er nyt vand­værk skal plan­læg­ges, for jor­den her kan påvir­ke kva­li­te­ten af frem­ti­dens grundvand.

Regnvand bli­ver først drik­ke­vand langt ude i frem­ti­den. Så det er vig­tigt, at vi pas­ser på jor­den, hvor grund­van­det er, så man 50 år ude i tiden sta­dig har adgang til rent drik­ke­vand uden sund­heds­ska­de­li­ge stof­fer, for­tæl­ler Hans Erik Kristoffersen.

Derfor har vi en inter­es­se i are­al­an­ven­del­sen af udenoms­a­re­a­ler­ne, så der ikke er risi­ko for, at der kan sive noget ned i grund­van­det, som øde­læg­ger maga­si­net, vi hen­ter vand fra. Meget af jor­den omkring Løvbakkerne er i dag land­brugs­jord. Men grund­van­det dan­nes og hen­tes inden for et meget stort områ­de, så der­for skal vi være fæl­les om at tage et ansvar for, at vi får beskyt­tet grund­van­det, påpe­ger Lise Kristensen.
Herning Vand arbej­der der­for på for­skel­li­ge fron­ter for at sik­re, at vi i frem­ti­den har adgang til rent vand. En af mulig­he­der­ne er skovrejsning.

I Herning sam­ar­bej­der vi om at få tin­ge­ne til at ske. Helt kon­kret bety­der det, at vi udover et tæt sam­ar­bej­de med kom­mu­nen også sam­ar­bej­der med erhvervs­li­vet gen­nem Bæredygtig Herning, for­tæl­ler Hans Erik Kristoffersen. Bæredygtig Herning er en for­e­ning, hvor med­lem­mer­ne er virk­som­he­der fra for­skel­li­ge bran­cher, som alle har det til fæl­les, at de ønsker at bidra­ge til bære­dyg­ti­ge tiltag.

Og håbet er, at vi i fæl­les­skab kan udvik­le idéer til, hvor­dan vi får beskyt­tet jor­den og der­med grund­van­det, siger Hans Erik Kristoffersen.

Læring om vand

Det nye vand­værk opfø­res i et naturs­kønt områ­de, og det har Herning Vand tænkt sig at udnyt­te ved at lade vand­vær­ket ind­gå i det lærings­mil­jø, som alle­re­de eksi­ste­rer i områ­det med Løvbakke Naturcenter. Det huser blandt andet en natursko­le, en dyre­ha­ve og Løvbakkehuset, som er en del af Herning Kommunes Affaldsskole, hvor man kan bli­ve klo­ge­re på affald, gen­brug og gen­an­ven­del­se. Området benyt­tes ofte af dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler og foreninger.

Vi er klar over, at vi byg­ger et vand­værk i et naturs­kønt områ­de, hvor vi skal sik­re, det kom­mer til at pas­se bedst muligt ind i omgi­vel­ser­ne. Der kom­mer i for­vej­en man­ge i Løvbakkerne. Derfor er det oplagt, at vand­vær­ket også skal være et lærings­rum, så de man­ge besø­gen­de bli­ver nys­ger­ri­ge, kig­ger ind ad vin­du­er­ne på vær­ket og lærer noget om van­dets kredsløb, hvor­dan regn­vand bli­ver til drik­ke­vand og selv­føl­ge­lig også om grund­vands­be­skyt­tel­se, for­tæl­ler Lise Kristensen og fort­sæt­ter: Vores kun­der er med til at beta­le det nye vand­værk, og der­for skal områ­det være til­gæn­ge­lig­tog føles som »vores vand­værk«.

Det er nem­lig ikke kun Herning Vand, der kan tage ansvar for at beskyt­te vores grund­vand. – Det er også det, vi gør der­hjem­me – det vi hæl­der på jor­den eller skyl­ler ud i toilet­tet, vasken eller risten ude på vej­en. Vi kan alle gøre noget for at sik­re rent vand i frem­ti­den – ingen er for lil­le til at hand­le, påpe­ger Lise Kristensen. – Grundvandsbeskyttelse er man aldrig fær­dig med. Det er en ongo­ing pro­ces og en vig­tig sam­funds­op­ga­ve, vi skal løse sam­men med kom­mu­nen, erhvervs­li­vet og vores kun­der. Alles hand­lin­ger kan påvir­ke, hvor­dan det kom­mer til at se ud i frem­ti­den, under­stre­ger Hans Erik Kristoffersen.

Faktaboks

GrundvandAlt drik­ke­vand, der pro­du­ce­res i Danmark, ind­vin­des fra grund­van­det, lige­som de fle­ste søer, fjor­de, vand­løb og åer består af grund­vand.
Grundvandet dan­nes af ned­bør, der siver ned gen­nem jor­d­over­fla­den. Inden grund­van­det anven­des til drik­ke­vand pum­pes det op via vand­vær­ket, hvor det iltes og fil­tre­res for even­tu­el­le sund­heds­ska­de­li­ge stof­fer, så for­bru­ger­ne sik­res rent og friskt drikkevand.
VandforbrugHver dan­sker bru­ger i gen­nem­snit 100 liter vand om dagen. Det sva­rer til cir­ka 36 kubik­me­ter om året. Størstedelen af vores dag­li­ge vand­for­brug går til bad, per­son­lig hygiej­ne og toilet­skyl (36 procent).
Værn om vandetDet, vi hæl­der i vores riste, ender i vores fæl­les vand­mil­jø, så vi kan alle bidra­ge til at pas­se på, så der også er rent drik­ke­vand i frem­ti­den. Her er en ræk­ke gode råd:
- Undgå sprøjte­mid­ler i haven og på fli­ser­ne
- Haveejeres brug af sprøjte­mid­ler udgør en sti­gen­de trus­sel mod grund­van­det, så fjern alger fra tag, fli­ser og have­møb­ler ved brug af rent vand samt kost eller bør­ste, og bekæmp ukr­udt og ska­de­dyr med natu­rens egne mid­ler.
- Undgå af spil­de olie og kemi­ka­li­er på jor­den
- Vask bilen i en vaske­hal – også når du vasker ved hånd­kraft, for så ledes vaske­van­det til ren­se­an­læg­get, hvor olie og tung­me­tal­ler opsam­les.
- Brug hånd­va­sken til afrens­ning af vand­ba­se­ret maling, så du und­går, at ren­se­van­det kom­mer i regn­vands­ri­sten.
- Har du rester af sprøjte­mid­ler, myre­gift, olie, gød­ning og lig­nen­de, skal det afle­ve­res på genbrugspladsen.