Nyhedsarkiv >Indvielse af nyt slamsiloanlæg

Nyhed

Indvielse af nyt slamsiloanlæg

herning vand prikker

22. marts 2022

Slam, strå­len­de solskin og en pøl­se­vogn har umid­del­bart ikke den sto­re sam­men­hæng, men ikke desto min­dre var de tre ting hove­d­in­gre­di­en­ser­ne i en lil­le kom­sam­men på ren­se­an­læg­get i dag. Vi kun­ne nem­lig ende­lig fejre vores nye slamsiloanlæg.

På ren­se­an­læg­get anven­des slamsi­lo­en til oplag­ring af afvan­det slam efter udråd­nings­pro­ces­sen. Hos os pro­du­ce­res der ca. 15 ton slam om dagen, der skal opsam­les og frag­tes væk.

Om projektet

Projektet blev søsat i marts 2021, hvor Struer Kleinsmedie vandt entre­pri­sen på 10,3 mio. kr. eks­klu­si­ve el og sty­ring, som vi selv har udført.  I udbud­det blev der lagt vægt på sik­ker­hed, arbejds­mil­jø, ser­vi­ce og oppetid.

I okto­ber 2021 blev den nye silo løf­tet på plads under lof­tet i byg­nin­gen. Slamsiloen kan rum­me 100 m³ afvan­det slam og står på væg­te, så vi kon­ti­nu­er­ligt kan over­vå­ge fyld­nin­gen. Den nye silo er stør­re end den gam­le, hvil­ket giver en stør­re flek­si­bi­li­tet i plan­læg­ning af drift, spe­ci­elt i for­bin­del­se med hel­lig­da­ge. Efterfølgende blev der udført el- og sme­de­mon­ta­ge på silo­en her­un­der ny eltav­le, 2 stk. nye slam­trans­por­tø­rer, 8 stk. nye låge­ak­tu­a­to­rer osv. Slut okto­ber blev anlæg­get sat i drift, og den før­ste tøm­ning fandt sted. Siden da har det kørt til­freds­stil­len­de, og vi får hver uge tømt silo­en 2 – 3 gange.

Solskin og pølsevogn

Fejringen af anlæg­get blev afholdt i det skøn­ne­ste for­år­s­vejr med en lil­le tale af Projektleder Morten Balle Poulsen, hvor­ef­ter der var rund­vis­ning. Afslutningsvis var der hot­dogs og kollegahygge.