Nyhedsarkiv >Hvad Mereff projektet har lært os om biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer og medicinrester i byspildevand

Nyhed

Hvad Mereff projektet har lært os om biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer og medicinrester i byspildevand

herning vand prikker

3. september 2020

Veloplagte oplægs­hol­de­re, spør­ge­lyst­ne del­ta­ge­re, mulig­he­den for at »spar­ke dæk« på pilo­tan­læg­get og over­ra­sken­de meget snak om kage. Det er blot nog­le af hoved­punk­ter­ne fra den vel­be­søg­te tema­dag om bio­lo­gisk fjer­nel­se af mil­jøfrem­me­de stof­fer og medi­cin­re­ster i byspil­de­vand, som vi i sam­ar­bej­de med gode part­ne­re afhold­te tirs­dag den 1. september.

Her for­tal­te part­ner­ne i Mereff pro­jek­tet om for­lø­bet, tek­no­lo­gi­en bag og de flot­te resul­ta­ter, der er opnå­et, lige­som det var muligt med egne øjne at besig­ti­ge det pilo­tan­læg, vi det sene­ste års tid har haft stående.

Var du for­hin­dret i at del­ta­ge, eller er du blot nys­ger­rig på, hvil­ke resul­ta­ter vi har opnå­et i pro­jek­tet, fin­der du her de for­skel­li­ge præ­sen­ta­tio­ner samt video­op­ta­gel­se af indlæggene.

Vil du vide mere om projektet?

MerEFF-projektet er et MUDP-støttet udvik­lings­pro­jekt, hvor vi har testet og udvik­let eXeno™-teknologien til bio­lo­gisk rens­ning af ren­set byspil­de­vand. Teknologien er et efter­po­le­rings­trin, hvor mil­jøfrem­me­de stof­fer i det ren­se­de spil­de­vand ned­bry­des bio­lo­gisk af bio­film. Læs mere om pro­jek­tet via føl­gen­de links:

Mereff Projektet (Herning Vand)

Miljøeffektiv rens­ning af afløb fra ren­se­an­lægs efflu­en­ter (Teknologisk Institut)

Miljøeffektiv rens­ning af afløb fra ren­se­an­lægs efflu­en­ter (Krüger)

Videoer

Billedkvaliteten på video­er­ne er tvivl­s­om, men lyden fejl­er ikke noget.

Præsentationer