Nyhedsarkiv >Herning vand overtager afregningen for kunder hos Snejbjerg Vand

Nyhed

Herning vand overtager afregningen for kunder hos Snejbjerg Vand

herning vand prikker

10. februar 2022

Snejbjerg Vand har ved års­skif­tet 2021/2022 ind­gå­et en admi­ni­stra­tions­af­ta­le med Herning Vand. Det bety­der, at du som drik­ke­vand­skun­de hos Snejbjerg Vand fremad­ret­tet ikke kun vil mod­ta­ge afreg­ning for dit spil­de­vand men også afreg­ning for dit drik­ke­vand fra Herning Vand.

Årsafregning 2021

Du har net­op mod­ta­get din års­af­reg­ning for 2021 for drik­ke­vand fra GEV, der ind­til års­skif­tet stod for opkræv­ning for Snejbjerg Vand. Den skal du beta­le som hidtil.

Hvis du har spørgs­mål til din års­af­reg­ning for drik­ke­vand for 2021 skal du kon­tak­te GEV på 7532 1166 eller kundeservice@gev.dk.

Årsafregningen 2021 for spil­de­vand mod­ta­ger du fra Herning Vand som tidligere.

Afregning fremad­ret­tet

Fremover vil du mod­ta­ge opkræv­ning for dit drik­ke­vand sam­men med spil­de­vand via 2 årli­ge aconto-opkrævninger.

Den før­ste 1. acon­to sen­der vi sidst i 1. kvar­tal 2022. 2. acon­to sen­der vi ulti­mo august 2022. Acontobeløbene er bereg­net ud fra sid­ste års forbrug.

En gang om året laver Herning Vand en års­op­gø­rel­se på bag­grund af din års­af­læs­ning. Årsopgørelsen for 2022 udsen­des sidst i 1. kvar­tal 2023 sam­men med 1. acon­to for 2023.

Spørgsmål?

Har du spørgs­mål til kom­men­de reg­nin­ger og acon­to, er du vel­kom­men til at kon­tak­te Herning Vands kundeservice:

Tlf.: 9999 2299 (TAST 1)

info@herningvand.dk

Telefontid:

Mandag-torsdag: Kl. 09.00 – 15.00

Fredag:     Kl. 09.00 – 12.00

Udenfor vores tele­fon­tid vide­re­stil­les du til vores vagttelefon

Fakta

Snejbjerg Vand leve­rer dit drik­ke­vand fra Snejbjerg Vandværk.

Herning Vand ind­sam­ler og ren­ser dit spil­de­vand på Herning Renseanlæg.