Nyhedsarkiv >Herning Vand har ansat ny direktør: 57-årig vandchef har haft flere topposter

Nyhed

Herning Vand har ansat ny direktør: 57-årig vandchef har haft flere topposter

herning vand prikker

15. juni 2023

Af jour­na­list Bo Lundgaard

Artikel bragt i Herning Folkeblad tors­dag den 15. juni, 2023

Stemningen var afslap­pet – og der var smil på alle læber, da for­sy­nings­sel­ska­bet Herning Vand A/S kun­ne præ­sen­te­re sin nye direk­tør for offentligheden.

Præsentationen fandt sted i den lil­le have bag hoved­kon­to­ret på Ålykkevej, hvor med­ar­bej­der­ne ons­dag for­mid­dag blev kaldt sam­men for at være de før­ste til at møde ham. Og nyhe­den blev straks fejret med ispin­de, der blev delt ud fra en ter­moboks på den var­me og sol­ri­ge som­mer­dag i Herning.

Det er 57-årige Hans Erik Kristoffersen, som fra 1. okto­ber kan sæt­te sig i direk­tør­sto­len. Han aflø­ser nuvæ­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen, der går på pen­sion på sam­me tidspunkt.

Valgt blandt 24 ansøgere

Som noget lidt usæd­van­ligt hav­de Herning Vands besty­rel­se valgt at lade den nye direk­tør skri­ve under på sin ansæt­tel­ses­kon­trakt i haven, mens de sam­men­kald­te med­ar­bej­de­re dan­ne­de ring om ham.

 Vi gør det på den måde, for­di vi har valgt en direk­tør, som skal være der for de ansat­te. Det er også en direk­tør, som ved, at resul­ta­ter er noget, man opnår gen­nem med­ar­bej­der­ne. Det er bare nog­le af de ting, vi har lagt vægt på, bemær­ke­de byrå­ds­med­lem Bruno Hansen (V), der fore­stod sean­cen i sin egen­skab af for­mand for bestyrelsen.

Herefter blev den fem sider lan­ge afta­le med over­skrif­ten »Direktørkontrakt« lagt på et have­bord, hvor­ef­ter den blev under­skre­vet af alle rele­van­te parter.

- Vi har måt­tet væl­ge blandt et skar­pt felt på 24 ansø­ge­re, hvoraf der var fle­re, som hav­de de ret­te kva­li­fi­ka­tio­ner. Det har været en posi­tiv udfor­dring, men til sid­ste var vi ikke i tvivl om, at Hans Erik var den ret­te mand til job­bet, lød mel­din­gen fra Bruno Hansen, inden den ny direk­tør blev budt vel­kom­men med klapsalver.

Det er et ansæt­tel­ses­ud­valg på otte med­lem­mer, der end­te med at pege i hans retning.

Har haft flere topposter

Selv for­tal­te Hans Erik Kristoffersen, at han alle­re­de på man­dag tager ud for at se på en lej­lig­hed i Herning.

- Jeg bor i øje­blik­ket i Middelfart, men flyt­ter til Herning, så snart det er muligt. Jobbet som direk­tør for Herning Vand er et drømm­ejob for mig, for­di det er et ekstremt vel­dre­vet sel­skab. Her er en god kul­tur og dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re, så det er tyde­ligt at mær­ke, at fun­da­men­tet er på plads, sag­de han til Herning Folkeblad.

Den nye mand i job­bet er oprin­de­ligt uddan­net sam­fund­s­ø­ko­nom ved Aalborg Universitet – og har i tidens løb haft fle­re for­skel­li­ge topposter.

Blandt andet har han været direk­tør for stra­te­gi og kom­mu­ni­ka­tion ved det stats­li­ge Energinet, inden han blev direk­tør for Sønderborg Forsyning. Her valg­te han sid­ste år at fra­træ­de på grund af alvor­lig syg­dom i den nær­me­ste fami­lie, hvil­ket desvær­re har bety­det, at han for nylig miste­de sin kone.

Han har to voks­ne børn – og arbej­der i dag som pro­jekt­le­der ved Fredericia Kommune.

Ny administrationsbygning

Mens præ­sen­ta­tio­nen af den nye direk­tør fandt sted, var hånd­vær­ke­re i fuld gang med at fær­dig­gø­re udvi­del­sen af Herning Vands administrationsbygning.

Efter pla­nen tager sel­ska­bet den nye byg­ning i brug i løbet af som­me­ren. Og det er der stort behov for, da de omkring 65 med­ar­bej­de­re – på grund af plads­man­gel – nær­mest har måt­tet arbej­de ved skri­ve­bor­de­ne i toholds­skift, for der er man­ge opga­ver, der skal løses i en ver­den, hvor kli­ma­et står øverst på dagsordenen.

- Vi skal vær­ne om vores grund­vand, som er en vig­tig del af dags­or­de­nen om bære­dyg­tig­hed. Man skal jo bare tæn­de for radio­en eller åbne avi­sen for at opda­ge, at vi er ramt af tør­ke i den­ne tid. Det er et tyde­ligt bevis for, hvor vig­tig kli­ma­dis­kus­sio­nen er, kon­sta­te­re­de Hans Erik Kristoffersen.

Også på det punkt er Herning Vand langt frem­me, da man i for­hold til sin stør­rel­se er blandt de mest akti­ve sel­ska­ber i udvalg og udvik­lings­pro­jek­ter under inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Danva, der arbej­der med drik­ke­vand og spildevandsrensning.

Ihærdigheden illu­stre­res meget godt af den innova­tions­pris, Herning Vand og softwa­re­virk­som­he­den APX10 snup­pe­de sid­ste år i sep­tem­ber. Det var for at udvik­le et styk­ke softwa­re, der kan kick­star­te digi­ta­li­se­ring hos vand- og spil­de­vands­for­sy­nin­ger ver­den ved at lade kun­stig intel­li­gens hjæl­pe med data.

Ros til afgående direktør

Bestyrelsesformand Bruno Hansen benyt­te­de også lej­lig­he­den til at rose den snart afgå­en­de direk­tør, Niels Møller Jensen.

- Niels har en kæm­pe andel i, at Herning Vand har dre­vet orga­ni­sa­tio­nen op til et høje­re niveau. Han og vores afde­lings­le­der Benny Nielsen er beg­ge efter­s­purg­te fored­rags­hol­de­re, lige­som Herning Vand ofte har besø­gen­de fra udlan­det, blandt andre nog­le ret sto­re ame­ri­kan­ske byer, som ger­ne vil høre, hvor­dan vi gri­ber tin­ge­ne an.

- Vi vil også rig­tig ger­ne være med til at øge vores eks­port af knowhow. Det skal vi gøre ved at spil­le sam­men med dan­ske fir­ma­er gen­nem DI Vand. Ukraine er et godt eksem­pel på lan­de, som for­hå­bent­lig snart får brug for den type assi­stan­ce, sag­de Bruno Hansen.

Selv nøje­des Niels Møller Jensen med at kon­sta­te­re, at det efter 13 år som direk­tør bli­ver vemo­digt at skul­le sige farvel.

- Men det er til­freds­stil­len­de at kig­ge både til­ba­ge og frem og vide, at sta­fet­ten er givet vide­re til den rig­ti­ge mand, sag­de han, inden mødet i haven slut­te­de og alle tog vide­re for at pas­se deres sæd­van­li­ge opgaver.