Nyhedsarkiv >Har du modtaget din årsafregning 2021?

Nyhed

Har du modtaget din årsafregning 2021?

herning vand prikker

17. februar 2022

Den sto­re reg­ne­ma­ski­ne på Ålykkevej har haft travlt, og alle års­af­reg­nin­ger for 2021 er nu udsendt via e‑mail, E‑Boks, BS eller per brev.

Skulle du mod for­vent­ning ikke have mod­ta­get din års­op­gø­rel­se, bedes du kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 eller mail info@herningvand.dk hur­tigst muligt.

Husk beta­lings­fri­sten for Årsopgørelsen 2021 er den 1. marts, 2022.

Skal du have pen­ge retur?

Viser din års­af­reg­ning, at du har pen­ge til gode, får du udbe­talt dine pen­ge via beta­lings­ser­vi­ce eller til din NemKonto. Nemkonto kræ­ver, at vi har dit CPR-nummer. Du kan enten selv oply­se det via vores kun­depor­tal Min Side eller kon­tak­te os på tlf. 9999 2299.

Vidste du, at vi har ikke mindre end to forskellige sms-services?

Vi til­by­der nem­lig at sen­de dig en sms både ved drifts­for­styr­rel­ser, og hvis din måler viser stør­re for­brug og/eller ændring i forbrug.

Driftsforstyrrelser

Bliver vi nødt til at luk­ke for van­det på din adres­se pga. led­nings­ar­bej­de, er der akut vand­brud på din vej, eller vil du bli­ve påvir­ket af andre drifts­for­styr­rel­ser, får du direk­te besked på sms og/eller mail.

Du til­mel­der dig den­ne ser­vi­ce her.

Alarmservice

Din fjer­n­af­læ­ste måler er koblet til et it-system, der regi­stre­rer sto­re ændrin­ger i vandforbruget.

Hvis din vand­må­ler ikke står stil­le, hver­ken når du sover eller er på arbej­de, så har du med stor sand­syn­lig­hed en læka­ge. En stor stig­ning i vand­for­bru­get over en time, indi­ke­rer et brud. I beg­ge til­fæl­de vil du mod­ta­ge en alarm på SMS.

Du til­mel­der dig den­ne ser­vi­ce på vores kun­depor­tal Min Side.