Nyhedsarkiv >Har du haft besøg af El-Tek?

Nyhed

Har du haft besøg af El-Tek?

herning vand prikker

14. december 2023

Vores sam­ar­bejds­part­ner Kamstrup er i øje­blik­ket i gang med at opda­te­re softwa­ren i vores vand­må­le­re. Opdateringen sker ved et besøg på adres­sen, hvor tek­ni­ke­ren skal ind i huset for at opda­te­re måle­re. Det besøg har Kamstrup fir­ma­et El-Tek til.

Desværre har enkel­te af vores kun­der haft besøg af El-Tek, før bre­vet med infor­ma­tion om besø­get er nået frem. Det har bety­det, at nog­le kun­der har været lidt skep­ti­ske ved at åbne døren for tek­ni­ke­ren. Det er fuldt for­stå­e­ligt, og vi kan kun bekla­ge, at der ikke har været helt styr på at infor­me­re om besø­get på forhånd.

Cirka 2500 kun­der mang­ler sta­dig at få opda­te­ret deres vand­må­ler, og dis­se kun­der kan alt­så for­ven­te besøg af El-Tek inden for de næste par uger.

Har du spørgs­mål til oven­nævn­te, så fang os ger­ne på tlf. 9999 2299.