Nyhedsarkiv >Gode resultater gavner fællesskabet

Nyhed

Gode resultater gavner fællesskabet

herning vand prikker

24. april 2019

24.04.2019

Vores besty­rel­se har på besty­rel­ses­mø­det den 9. april 2019 god­kendt års­rap­por­ten 2018 for sel­ska­ber­ne i Herning Vand.

Selskaberne gav et sam­let over­skud på 55,2 mio. kr. opgjort efter års­regn­skabs­lo­ven, hvor der indreg­nes afskriv­nin­ger. Tilsvarende var resul­ta­tet opgjort efter ”hvi­le i sig selv” prin­cip­pet et under­skud på 8,1 mio. kr.

Vi dri­ver vores sel­ska­ber efter ”hvi­le i sig selv” prin­cip­pet.  Det bety­der, at pen­ge­ne popu­lært sagt bli­ver i vores kun­ders lom­mer. Konkret bety­der det, at et over­skud efter ”hvi­le i sig selv” enten skal beta­les til­ba­ge til dig som kun­de inden for 2 år eller inve­ste­res i renove­rin­ger eller nye anlæg som for eksem­pel byg­ge­mod­nin­ger eller klimatilpasningsprojekter.

Aktivitetsniveauet er højt i dis­se år. I 2018 har Herning Vand inve­ste­ret 43 mio. kr. i led­nings­an­læg og bas­si­ner til nye udstyk­nin­ger for både erhvervs- og boligbyggeri.

Det høje akti­vi­tets­ni­veau bety­der, at inve­ste­rings­ud­gif­ter­ne er langt stør­re end afskrivningerne.

”Vi i besty­rel­sen vil ger­ne rose med­ar­bej­der­ne i Herning Vand for de gode resul­ta­ter, der er skabt hen over de sene­re år” udta­ler for­man­den for Herning Vand Kent Falkenvig efter bestyrelsesmødet.

I Vand i Tal 2018 udgi­vet af DANVA er vand­pri­sen hos Herning Vand i top‑5 over lave­ste drik­ke­vand­spri­ser blandt kom­mu­nalt eje­de vand­sel­ska­ber i Danmark.

”Samlet set har pri­ser­ne i Herning Vand et for­nuf­tigt leje, som abso­lut tåler sam­men­lig­ning med vore nære nabo­er” udta­ler for­man­den for Herning Vand, Kent Falkenvig, efter bestyrelsesmødet.

årsrapport 2018