Nyhedsarkiv >Fotokonkurrence: Herning Kommunes flotteste regnvandsbassin

Nyhed

Fotokonkurrence: Herning Kommunes flotteste regnvandsbassin

herning vand prikker

10. september 2019

Konkurrencen er slut. Vinderen offent­lig­gø­res snarest.

10.09.2019

Når vi – Herning Kommune og Herning Vand – laver kli­ma­til­pas­ning og opfø­rer regn­vands­bas­si­ner, gør vi vores bed­ste for sam­ti­dig at ska­be grøn­ne oaser i bymil­jø­et. Oaser der ind­by­der til ude­liv, en pau­se, motion, leg osv. Skønne oaser der er til glæ­de for os alle. Det er dis­se skøn­ne ste­der, vi ger­ne vil have dig til at dokumentere.

DERFOR – TAG ET GODT BILLEDE AF ET AF VORES FLOTTE REGNVANDSBASSINER, DELTAG I KONKURRENCEN OG MÅSKE ER DET DIG, DER VINDER EN IPAD MINI.

Om du tager bil­le­de af van­det, dyre- og plan­te­li­vet omkring bas­si­net, fan­ger en rekre­a­tiv vin­kel eller under­stre­ger bas­si­nets form og pla­ce­ring i land­ska­bet er helt op til dig. Bare bil­le­det viser det, du synes, er skønt ved det pågæl­den­de regnvandsbassin.

Sådan gør du

Find vores regn­vands­bas­si­ner via det­te kort.

Tag kame­ra­et i hån­den, din smartp­ho­ne i lom­men eller din dro­ne i luf­ten og tag ud til det valg­te bassin.

Skyd en mas­se skøn­ne billeder.

Udvælg det bedste.

Send bil­le­det til foto@herning.dk  – Husk at angi­ve hvor bil­le­det er taget samt dit navn og e‑mailadresse.

Du del­ta­ger nu i konkurrencen.

Deadline
Sidste frist for uplo­ad af bil­le­der er 10. okto­ber, 2019.

Præmie
Det bed­ste bil­le­de præ­mi­e­res med en iPad mini.

Dommerpanelet
Billederne bedøm­mes af:

Søren Brandt, Klimatilpasningskoordinator ved Herning Kommune

Niels Møller Jensen, Direktør ved Herning Vand

Vinderen offent­lig­gø­res
Når dom­mer­pa­ne­let har fun­det en vin­der, bli­ver ved­kom­men­de kon­tak­tet via e‑mail, lige­som nav­net på vin­de­ren bli­ver offent­lig­gjort på Herning Kommunes Facebookside og Herning Vands website.

Betingelser

Du skal eje ret­tig­he­der­ne til det bil­le­de, du del­ta­ger i kon­kur­ren­cen med. Det er strengt for­budt at dele bil­le­der, du har fun­det på nettet.

Optræder der per­so­ner på bil­le­det skal dis­se have givet skrift­lig til­la­del­se til, at bil­le­det even­tu­elt publi­ce­res på print og på net­tet i for­bin­del­se med den aktu­el­le kon­kur­ren­ce. Det er foto­gra­fens ansvar, at det­te er overholdt.

Vi for­be­hol­der os ret­ten til at fjer­ne bil­le­der, der kan vir­ke anstø­de­li­ge eller på anden måde ubehagelige.

Sender du fle­re bil­le­der, skal de sen­des enkeltvis.

Billedet må mak­si­malt fyl­de 15MB og skal være i .jpg format.

Ved at sen­de dit bil­le­de giver du Herning Kommune og Herning Vand lov til at bru­ge dit bil­le­de på web­s­i­tes, soci­a­le medi­er og i trykt mate­ri­a­le i for­bin­del­se med konkurrencen.