Nyhedsarkiv >Flere penge sparet end brugt

Nyhed

Flere penge sparet end brugt

herning vand prikker

29. oktober 2020

På Corona-venlig maner fejre­de vi ons­dag den 22. okto­ber sam­men med en lil­le ind­budt ska­re, at fle­re års gra­ve­ar­bej­de og der­med bøvl for bor­ger­ne i Haderup, Feldborg, Sørvad og Aulum er afslut­tet. I 2013 blev det nem­lig beslut­tet, at de udtjen­te ren­se­an­læg i Haderup, Feldborg og Sørvad skul­le ned­læg­ges og i ste­det skul­le klo­ak­spil­de­van­det fra de tre byer ledes til Aulum Renseanlæg. Siden da har vi inve­ste­ret 147 mil­li­o­ner kro­ner i projektet.

”Indkøbssedlen” til et pro­jekt i den stør­rel­ses­or­den lyder på

  • 30 km tryk­led­nin­ger (pum­pe­led­nin­ger) og 1 km gravi­ta­tions­led­nin­ger til 22 mio. kr. i alt.
  • Kloaksepareringer i Haderup, Feldborg og Sørvad til 85 mio.kr.
  • Delvis klo­ak­se­pa­re­ring af Aulum til 37 mio. kr.
  • Modernisering og ombyg­ning af ren­se­an­læg­get i Aulum til ca. 3 mio. kr.

Af de 147 mil­li­o­ner kro­ner er det kun arbej­de for cir­ka 3 mio. kr., man rent fysisk kan se. Ved fejrin­gen for­tal­te admi­ni­stre­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen:

”DET ER LIDT SPECIELT AT LAVE EN MARKERING AF NOGET, MAN IKKE KAN SE, MEN TIL GENGÆLD ER DET, VI HAR LAVET, NOGET, DER GØR GAVN”,

Med de nye led­nin­ger vil der frem­over bli­ve ledt ca. 391 m³ spil­de­vand pr. døgn fra Haderup over Feldborg og Hodsager til ren­se­an­læg­get i Aulum. Fra pri­mo janu­ar 2021 vil led­nin­gen fra Sørvad lede ca. 188 m³ spil­de­vand pr. døgn til Aulum. Sammen med moder­ni­se­rin­gen af klo­ak­sy­ste­mer­ne i Haderup, Feldborg og Sørvad og ned­læg­gel­sen af tre neds­lid­te ren­se­an­læg har vi på den­ne måde fjer­net rig­tig meget regn- og grund­vand fra spil­de­vands­sy­ste­met. Det bety­der, at vores driftsom­kost­nin­ger bli­ver min­dre, og at vi der­med i sid­ste ende har spa­ret fle­re pen­ge, end vi har brugt.