Nyhedsarkiv >EU tæt på hverdagen: Strammer krav til Herning Vand

Nyhed

EU tæt på hverdagen: Strammer krav til Herning Vand

herning vand prikker

8. april 2024

Af jour­na­list Jesper Wind

Artikel bragt i Herning Folkeblad den 6. april, 2024

SF-Herning stod for valg­mø­de med kan­di­da­ter til Europa-Parlamentet. De fik at se, hvor­dan Herning Vand arbej­der med både regn­vejr og EU-regulativer

Vejret pas­se­de godt til dags­or­de­nen, da SF-Herning fre­dag sam­men med Herning Vand A/S hav­de invi­te­ret kan­di­da­ter til EU-valget på besøg. 

Det reg­ne­de.

Og net­op de sto­re mæng­der regn, og hvor­dan kli­ma­et i øvrigt arter sig, var på dags­or­de­nen, da kan­di­da­ter­ne trak ind i tør­vejr i Herning Vands kan­ti­ne på Ålykkevej.

Her mød­te de 25 væl­ge­re til en debat om, hvad EU kan og skal gøre mod klimaforandringerne.

Strammere krav

Normalt synes EU at være en ting, der lig­ger langt væk fra dag­lig­da­gen. Det er det ikke for det kom­mu­na­le sel­skab Herning Vand A/S, for­tal­te admi­ni­stre­ren­de direk­tør Hans Erik Christoffersen.

- De regu­la­ti­ver, vi arbej­der under, kom­mer i høj grad fra EU. Nu er der et nyt direk­tiv om byspil­de­vand på vej. Det sæt­ter nye græn­se­vær­di­er for, hvor man­ge nærings­stof­fer, medi­cin­re­ster og stof­fer fra kos­me­tik, der må være i spil­de­van­det, efter vi har ren­set det. Vi skal være ener­gi­neut­ra­le, og vi må i frem­ti­den højest lede to pro­cent af vores spil­de­vand ud i vand­løb uden, at det er ble­vet ren­set, for­tal­te Hans Erik Christoffersen.

På forkant

Herning Vand med det sto­re ren­se­an­læg på Ålykkevej er på for­kant med de nye reg­ler fra EU.

Renseanlægget har kørt for­søg med at fjer­ne medi­cin­re­ster fra spil­de­van­det. Forsøg der – i føl­ge vand­di­rek­tø­ren – har for­lø­bet »posi­tivt«.

- Vi reg­ner nu på, om vi alle­re­de nu over­hol­der kra­vet om, at vi højst må lede to pro­cent af spil­de­van­det ud. Det kan vi bli­ve nødt til, når det reg­ner meget, for­di ren­se­an­læg­ge­ne ikke kan føl­ge med. Vi for­ven­ter, at vi hol­der os inden­for de nye græn­ser, som EU vil sæt­te op, for­tal­te Hans Erik Christoffersen.

EU op i gear

Kandidaterne i pane­let ved valg­mø­det var over en bred kam eni­ge om, at EU skal gøre mere for at beskyt­te natur og kli­ma og sik­re euro­pæ­er­ne rent drikkevand.

Rasmus Nordqvist (SF) erklæ­re­de dog, at han mener EU skal gøre mere.

- Der skal træf­fes fun­da­men­tale beslut­nin­ger i EU om, at alle har ret til rent drik­ke­vand, og at natu­ren har ret til rene vand­løb og søer, før der kan laves en lov­giv­ning. Vores lov­giv­ning i dag er ikke stram nok, sag­de Rasmus Nordqvist.

Steen Holm Iversen (K) så EU som front­lø­ber på miljøområdet.

- Vi bil­der os ind, at vi her i Danmark er en af de før­en­de natio­ner, når det kom­mer til beskyt­tel­se af mil­jø­et. Det nye direk­tiv vil hæve bar­ren for, hvor­dan vi ren­ser vores spil­de­vand. Det er posi­tivt, at EU går for­re­st, sag­de Steen Holm Iversen.

Den slemme dreng

Enhedslistens kan­di­dat Frederikke Hellemann var også til­freds med de nye skrap­pe krav til ren­se­an­læg, men sagde:

- Det er at pluk­ke de frug­ter, der hæn­ger højest oppe. Det er land­bru­gets udled­nin­ger, der skal gøres noget ved. Landbruget står for 70 pro­cent af udled­nin­ger af kvæl­stof til vores far­van­de. Gør vi noget ved det, er det at pluk­ke de lavest hæn­gen­de frug­ter. Vi må gøre EP-valget til et kli­ma­valg igen, sag­de Frederikke Hellemann.

I pane­let sad »den slem­me dreng i klas­sen«, som Asger Christensen (V) kald­te sig selv. Han, der søger gen­valg til Euopa-Parlamentet, har 650 mal­ke­kø­er hjem­me på bedrif­ten ved Kolding.

Landmanden beto­ne­de, at adgan­gen til rent vand er en basal ret­tig­hed, men sag­de, at EU-valget også hand­ler om for­sy­nings­sik­ker­hed, når det gæl­der mad og energi.

Begravelse af fjord

Socialdemokratiets kan­di­dat i pane­let, Magnus Barsøe, und­lod ikke at angri­be Asger Christensen, der har kaldt CO2-afgift på land­bru­get for »tude­tos­set«.

- Vi vil ikke luk­ke dansk land­brug ned med den CO2-afgift. Det er da bare depri­me­ren­de, at Vejle Fjord er død, sag­de Magnus Barsøe.

Greenpeace begra­ver i dag Vejle Fjord, der er »Gået bort efter læn­ge­re tids kvæl­ning. Fisk og plan­te­liv er ebbet ud«, som det hedder.

Den sjet­te kan­di­dat i pane­let var Martin Sibast (LA). Han hav­de set kæl­dre hjem­me i København bli­ve over­svøm­met ved vold­som­me regnskyl.

- Klima berø­rer os alle, så selv­føl­ge­lig vil jeg arbej­de i Europa-Parlamentet for et bed­re kli­ma, lød det fra Martin Sibast.