Nyhedsarkiv >EU debatmøde om vores livsvigtige vand fredag den 5. april kl. 16:00 – 18:00

Nyhed

EU debatmøde om vores livsvigtige vand fredag den 5. april kl. 16:00 – 18:00

herning vand prikker

3. april 2024

EU-parlamentet er med til at ved­ta­ge man­ge af de ram­mer og krav, vi hver dag udfø­rer vores arbej­de under. Og selv­om der er 14 dan­ske med­lem­mer af par­la­men­tet, kan det godt føles som, der er rig­tig langt til Bruxelles og Strasbourg, når ens arbejds­plads lig­ger i Herning.

Derfor sag­de vi straks ja tak, da mulig­he­den for at få besøg af seks kan­di­da­ter til det kom­men­de EU-parlamentsvalg bød sig. Udover at del­ta­ge i en åben tvær­po­li­tisk debat om vores livsvig­ti­ge vand, tager vi Frederikke Helleman, Steen Holm Iversen, Martin Sibast, Rasmus Nordqvist, Magnus Barsøe og Asger Christensen med en tur rundt i vores ver­den, hvor de både skal besø­ge et af vores vand­vær­ker, se vores stør­ste ren­se­an­læg, nyde et af vores kli­ma­til­pas­nings­pro­jek­ter og sma­ge på råvand direk­te fra en boring.

Vi er ikke en poli­tisk orga­ni­sa­tion, men videns­de­ling er i vores optik vig­tigt for at kun­ne træf­fe de bed­ste valg. Derfor glæ­der vi os til at give de seks kan­di­da­ter et godt ryg­stød til fremad­ret­tet at kun­ne tage gode beslut­nin­ger på vores livsvig­ti­ge vands vegne.

Debatmødet afhol­des fre­dag den 5. april kl. 16:00 til 18:00 i kan­ti­nen på Ålykkevej 5, 7400 Herning. Mødet er gra­tis og åbent for alle inter­es­se­re­de, men da vi ser­ve­rer grill­pøl­ser og lidt at drik­ke bag­ef­ter, har vi brug for en til­mel­ding på www.herningvand.dk/debatmode