Nyhedsarkiv >Du modtager snart din Årsafregning for 2020

Nyhed

Du modtager snart din Årsafregning for 2020

herning vand prikker

8. januar 2021

Vi har sat det sto­re maski­ne­ri i gang og arbej­der på høj­tryk med at få ind­sam­let alle data, så vi kan få bereg­net din års­af­reg­ning for 2020.

Så snart alle data er i hus og kørt igen­nem reg­ne­ma­ski­nen, vil du kun­ne se din års­af­reg­ning elek­tro­nisk på vores kun­depor­tal Min Side. Vi for­ven­ter, at års­af­reg­nin­gen er til­gæn­ge­lig ulti­mo februar.

Kort tid efter bli­ver afreg­nin­gen sendt til dig via de nor­ma­le kana­ler (mail, e‑boks, BS eller brev). Husk års­af­reg­nin­gen for 2020 har for­fald den 1. marts, 2021.

Skal du have penge retur?

Viser din års­af­reg­ning, at du har pen­ge til gode, får du udbe­talt dine pen­ge til NemKonto. Det kræ­ver, at vi har dit CPR-nummer. Du kan enten selv oply­se det via vores kun­depor­tal Min Side eller kon­tak­te os på tlf. 9999 2299.

Spørgsmål?

Er du ikke helt med på, hvad de enkel­te poster på din års­af­reg­ning dæk­ker over, er der hjælp at hen­te i neden­stå­en­de vejledning

Du er selv­føl­ge­lig også altid vel­kom­men til at rin­ge til os på tlf. 9999 2299 og få en uddy­ben­de forklaring.

Min Side

På vores kun­depor­tal Min Side kan du udover at se din års­af­reg­ning også:

  • Tilmelde dine reg­nin­ger til Betalingsservice, E‑boks eller fak­tu­ra på mail og und­gå gebyrer
  • Tilmelde dig alarm­ser­vi­ce (hvis du har en fjer­n­af­læst måler) og få besked ved vand­læka­ge eller brud
  • Opdatere dine kon­tak­top­lys­nin­ger, så du er sik­ker på at mod­ta­ge alle hen­ven­del­ser fra os.

Du log­ger ind på Min Side med det bru­ger­navn og den adgangs­ko­de, du fin­der øverst på din regning.