Nyhedsarkiv >Du har nu modtaget din anden aconto

Nyhed

Du har nu modtaget din anden aconto

herning vand prikker

27. august 2019

Du har nu sam­men med vores øvri­ge 35.500 kun­der mod­ta­get din anden acon­to regning.

Acontobeløbet er et for­ud­be­talt beløb, du beta­ler for et esti­me­ret forbrug.

I slut­nin­gen af året, når din måler bli­ver fjer­n­af­læst, bereg­ner vi dit fak­ti­ske for­brug, og har du ind­be­talt for meget, får du det over­sky­den­de beløb retur.

Har du betalt for lidt acon­to, vil du bli­ve opkræ­vet belø­bet for dit ekstra for­brug på din årsopgørelse.

Betalingsfrist

Hvis du er til­meldt beta­lings­ser­vi­ce, bli­ver din reg­ning betalt auto­ma­tisk 2. sep­tem­ber 2019.

Er du ikke til­meldt beta­lings­ser­vi­ce, skal du huske at beta­le din reg­ning inden den 2. sep­tem­ber 2019, hvis du vil und­gå ren­ter og rykkergerbyr.

Du kan til­mel­de dig beta­lings­ser­vi­ce inde på Min side. Her kan du også opda­te­re dine kon­tak­top­lys­nin­ger og til­pas­se dine indstil­lin­ger. Modtager du vand fra Herning Vand, kan du her også se dit for­brug helt ned på timeniveau.

Er din reg­ning ude­ble­vet, er du i tvivl eller har spørgs­mål til ele­men­ter på din reg­ning, kan du se mere her Forstå din reg­ning.