Nyhedsarkiv >Drik trygt dit vand – det er ingen skadelige stoffer i

Nyhed

Drik trygt dit vand – det er ingen skadelige stoffer i

herning vand prikker

9. maj 2019

Ingen fund af chlothalonil-amidsulfonsyre i Herning Vands drikkevandsboringer

Alle vores 26 vand­bor­in­ger er nu ble­vet testet for stof­fet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CAT)

Stoffet er ikke fun­det i nogen af prøverne.

Chlorothanolil-amidsulfonsyre er et ned­bryd­nings­pro­dukt af pesti­ci­det chl­or­o­t­ha­no­lil. Det er et svam­pe­mid­del, som var god­kendt i Danmark i peri­o­den 1982 – 2000. Det blev brugt ved dyrk­ning af hve­de, kar­to­f­ler, ærter, løg, por­re, sol­bær, ribs og jord­bær på fri­land samt agur­ker og pryd­plan­ter på fri­land og i vækst­hus. Stoffet er også anvendt som bio­cid i træ­ma­ling og bundmaling.

Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 meldt ud, at pesti­ci­det chlorothalonil-amidsulfonsyre frem­over skal ind­gå på den obliga­to­ri­ske liste over pesti­ci­der, som vand­for­sy­nin­ger skal under­sø­ge for.

Miljøstyrelsen har i øvrigt bedt alle vand­vær­ker om at ana­ly­se­re for stof­fet så hur­tigt som muligt.

Det nye stof har fået et sær­ligt lavt kva­li­tets­krav på 0,01 µ g/ l.

Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vur­de­rer, at de det på grund af mang­len­de viden ikke kan ude­luk­ke, at drik­ke­vand med ind­hold af chlorothanolil-amidsulfonsyre kan udgø­re sund­heds­mæs­si­ge risici.

Der blev ikke fun­det chlorothalonil-amidsulfonsyre i dit drik­ke­vand, og vi tester frem­over for stof­fet, når vi udta­ger vores vandprøver.