Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profil Navn:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Titel:
  Hul i asfalt ved brønd repareres
 • Besked:

  Hej Søndergårdvej, Øster Alle 


  Udbedring af hul­let ved Øster Alle 2, 7400 Hammerum, påbe­gyn­des man­dag d. 15 august. uge 33. Arbejdet for­ven­tes at tage 2 dage. 


  Vejen vil bli­ve spær­ret helt for gen­nem­kør­sel med bil, med omkør­sel via Tværgade til Bjødstrupvej. Der vil være pas­sa­ge for gåen­de og til ejen­dom­me­ne der vil være spær­ret inde under opgravningen. 


  De ejen­dom­me der er ikke vil have adgang for biler har fået en sed­del i post­kas­sen tirs­dag d. 9 august. Hvis bilen skal være til rådig­hed, skal bilen sæt­tes ud på Bjødstrupvej, inden man­dag mor­gen, d 15 august kl. 7.30.


  Har din nabo mod­ta­get den­ne besked? 


  Fortæl din nabo om beske­den og del den ger­ne på soci­a­le medi­er, f.eks. vej­grup­per på Facebook. 


  Hvis din nabo ikke er til­meldt vores SMS-service, så kan det ske via Herning vands hjem­me side, under drift­s­in­fo og pro­jek­ter: https://herningvand.dk/driftsinfo-og-projekter/   For spørgs­mål kan der rin­ges til Herning Vand på tlf. +45 9999 2299 eller mail: info@herningvand.dk


  Hilsen Herning Vand