Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profil Navn:
  Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kommunen
 • Titel:
  Driftsforstyrrelse
 • Besked:

  Til for­bru­ge­re i områ­det ved [Vejnavn] 


  I for­bin­del­se med led­nings­ar­bej­de i dit områ­de bli­ver vi nødt til at fore­ta­ge en afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­nin­gen mid­ler­ti­digt tors­dag d. 27. janu­ar i tids­rum­met kl. 08:00 – 15:00. Afbrydelsen vil være af 2 – 3 timers varighed. 


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­des anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.