Sunds

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Sunds.

Uvedkommende vand ved pumpestationen ved Strandkrogen

Grundet sto­re kapa­ci­tets­pro­ble­mer med for meget vand i regn­vejr ved vores pum­pe­sta­tion ved Strandkrogen, udfø­rer vi i den kom­men­de peri­o­de for­skel­li­ge under­sø­gel­ser for at løse pro­ble­met hur­tigst muligt.

En af under­sø­gel­ser­ne er en fri­vil­lig far­ve­stof­sun­der­sø­gel­se, der går ud på at hæl­de vand med far­ve­stof i tag­ned­løb på pri­vat matri­kel for at loka­li­se­re hvil­ken led­ning i vej­en, det ender i. Undersøgelsen udfø­res på ejen­dom­me på føl­gen­de veje:

Strandkrogen, Strandvejen, Kvalsholmvej, Fyrrely, Idrætsvej, Nøddevej og Nøddekrogen.

Vi håber på 100% til­slut­ning, så vi kan få løst pro­ble­met så effek­tivt og hur­tigt som muligt.

 

OPDATERING 20.10.2021

Farvestofundersøgelsen er nu afslut­tet i blandt de 69%, der gav samtyk­ke til under­sø­gel­sen. De, som har fejl­kob­lin­ger, vil bli­ve kon­tak­tet af kom­mu­nen med hen­blik på udbed­ring. De reste­ren­de som ikke var med i under­sø­gel­sen, vil bli­ve under­søgt nærmere.

Herning Vand tak­ker for sam­ar­bej­det, som har bidra­get til fjer­nel­se af bety­de­li­ge mæng­der regn­vand fra spildevandskloakken.

Kloak: Separering af kloak

ETAPE 1 ER AFSLUTTET
Skalmejstien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej og Præstegårdvænget

De berør­te gader skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund sene­st 01 juli 2019.

IDRÆTSVEJ, PILEVEJ, BIRKEVEJ, KASTANIEVEJ, VIBEVEJ, HOLLINGHOLTVEJ OG TEGLGÅRDVEJ
De berør­te gader skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund sene­st 01 juli 2019. Der er udsendt et påbuds­brev fra Herning kom­mu­ne 1 år før.

Der er hoved­sa­ge­lig to grun­de til at vi plan­læg­ger klo­ak­for­ny­el­se i Sunds:
– Renseanlægget er neds­lidt og leve­ti­den er begræn­set. I frem­ti­den skal alt spil­de­vand pum­pes til Herning ren­se­an­læg.
– Der er meget ind­siv­ning af grund­vand i de gam­le utæt­te klo­ak­led­nin­ger. Den sto­re mæng­de vand bety­der en stor driftud­gift til pum­pe­sta­tio­ner­ne i byen.

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet

Projektet
Sunds Entreprenør udfø­rer opga­ven på Etape 2 da de vandt lici­ta­tio­nen på opga­ven ved lave­ste pris.

Se mere omkring Sunds entre­pre­nør her

FORMAND PÅ PROJEKTET:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Priser for sepa­re­ring, spørgs­mål til pri­vat klo­ak, adgang til ejen­dom­me osv.

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Kloakprojektet, tids­plan, adgangs­ve­je osv.)


PROJEKTLEDER FRA SUNDS VAND & VARME:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må ger­ne del­ta­ge en repræ­sen­tant fra kunder/borger til byg­ge­mø­de­r­ne for at føl­ge pro­jek­tet. Derudover vil der løben­de være pro­jektop­da­te­rin­ger på hjemmesiden.

TEGLGÅRDVEJ, NØDDEVEJ, NØDDEKROGEN, FYRRELY, SUNDS HOVEDGADE, STATIONSVEJ & GRANLY

Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej, Fyrrely & Granly skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund 01. novem­ber 2021.

Der er frem­sendt infor­ma­tions­bre­ve til ejer­ne på de oven­stå­en­de gader i udgan­gen af 2018.

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet

Der er afholdt lici­ta­tion på klo­a­k­ar­bej­det d. 13 novem­ber 2018, og Ole Andersen A/S vandt eta­pen.
Der var i alt ind­budt 5 entre­pre­nø­rer til licitationen.

Kontaktoplysninger på entre­pre­nør:
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind, 7400 Herning
Dan Bjørnskov – Formand
Tlf.: 22494061
E‑mail: dan@o‑a.dk

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND:

Thomas Storm
Tlf. 30161974
Mail: ths@herningvand.dk

Sunds Hovedgade, Skivevej, Rønne Alle”, Nørrevang, Fredborgvej, Præstegårdvej & Tranevej

Se over­sigt over områ­det – viser hele eta­pe 4

Herning Vand udfø­rer den 4. og sid­ste eta­pe i Sunds i åre­ne 20212022 – 2023. Når alle ejen­dom­me­ne er klo­ak­se­pa­re­ret på egen grund, ned­læg­ges Sunds ren­se­an­læg, og spil­de­vand pum­pes til Herning og regn­vand ledes til de nye­tab­le­re­de regn­vands­bas­si­ner ved bl.a. Åvej, Hjejlevej & Linåvej.

På Skivevej skif­tes fjern­var­me og drik­ke­vand efter klo­a­k­ar­bej­det er afslut­tet. (Udføres af Sunds Vand & Varme)

Fortove og kants­ten udskif­tes på alle gader. På Sunds hoved­ga­de laves der plan­te­be­de på sam­me måde som syd for Teglgårdvej. (Herning kom­mu­ne udfø­rer kants­ten, for­tov og plantebede)

Tidsplan for  2023 med føl­gen­de gader og i nævn­te ræk­ke­føl­ge:
- Skivevej (fra kryd­set Rønne alle/Sunds hoved­ga­de til ple­je­hjem­met) Kloakarbejde uge 15 – 22, fjernvarme/drikkevand uge 22 – 33, belæg­nings­ar­bej­de uge 34 – 36, asfal­t­ar­bej­de uge 37/38.
- Sunds hoved­ga­de (ml. Rønne alle og Teglgårdsvej) Kloakarbejde uge 22 – 39, belæg­nings­ar­bej­de uge 40 – 45, asfal­t­ar­bej­de uge 46/47. (se neden­stå­en­de pdf over­sigt for fle­re detal­jer)
- Nørrevang (nord for Rønne alle) Kloakarbejde uge 40 – 48, belæg­nings­ar­bej­de uge 48 – 50, asfal­t­ar­bej­de uge 51.

Se tids­plan som over­sigt SALERE0061 1.001 Tidsplan 2023

A/S Ole Andersen udfø­rer eta­pe 4. De arbej­der for både Herning vand og Herning kommune.

Påbudsfrist for klo­ak­se­pa­re­ring på egen grund, for eta­pe 4, for­ven­tes at være i decem­ber 2024 eller janu­ar 2025. Præcis dato fast­sæt­tes af Herning kom­mu­ne. Der vars­les min. 1 år før den ende­li­ge påbudsfrist. 

Kontaktpersoner 

Projektleder for Herning Vand
Thomas Storm
E‑mail: ths@herningvand.dk
Tlf. 30161974

Projektleder for Herning kom­mu­ne 
Satenik Gasparyan
E‑mail vtbsa@herning.dk
Tlf. 40163279

Projektleder for entre­pre­nør A/S Ole Andersen
Frederik Andersen
E‑mail: frederik@o‑a.dk
Tlf. 28304870

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet

Påbudsfrist for klo­ak­se­pa­re­ring på egen grund
Forventes oktober/november 2024 – Herning kom­mu­ne sen­der var­sel 1 år før, hvor den præ­ci­se dato er oplyst. 

Se et kort med de bereg­ne­de grund­vands­dyb­der her
Kurverne viser den skøn­ne­de dyb­de fra terræn/jordoverfladen til grund­van­det, efter alle klo­ak­ker er ble­vet tæt­net.
Dybderne er bereg­ne­de og skal der­for tages med for­be­hold, da bl.a. jord­bunds­for­hol­de­ne kan vari­e­re lokalt.

Herning Vand afhold­te bor­ger­mø­de for alle byens bor­ge­re tirs­dag den 18 august 2015. Se præ­sen­ta­tio­nen fra bor­ger­mø­det her.