Sunds

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Sunds.

Uvedkommende vand ved pumpestationen ved Strandkrogen

Grundet sto­re kapa­ci­tets­pro­ble­mer med for meget vand i regn­vejr ved vores pum­pe­sta­tion ved Strandkrogen, udfø­rer vi i den kom­men­de peri­o­de for­skel­li­ge under­sø­gel­ser for at løse pro­ble­met hur­tigst muligt.

En af under­sø­gel­ser­ne er en fri­vil­lig far­ve­stof­sun­der­sø­gel­se, der går ud på at hæl­de vand med far­ve­stof i tag­ned­løb på pri­vat matri­kel for at loka­li­se­re hvil­ken led­ning i vej­en, det ender i. Undersøgelsen udfø­res på ejen­dom­me på føl­gen­de veje:

Strandkrogen, Strandvejen, Kvalsholmvej, Fyrrely, Idrætsvej, Nøddevej og Nøddekrogen.

Vi håber på 100% til­slut­ning, så vi kan få løst pro­ble­met så effek­tivt og hur­tigt som muligt.

 

OPDATERING 20.10.2021

Farvestofundersøgelsen er nu afslut­tet i blandt de 69%, der gav samtyk­ke til under­sø­gel­sen. De, som har fejl­kob­lin­ger, vil bli­ve kon­tak­tet af kom­mu­nen med hen­blik på udbed­ring. De reste­ren­de som ikke var med i under­sø­gel­sen, vil bli­ve under­søgt nærmere.

Herning Vand tak­ker for sam­ar­bej­det, som har bidra­get til fjer­nel­se af bety­de­li­ge mæng­der regn­vand fra spildevandskloakken.

Kloak: Separering af kloak

ETAPE 1 ER AFSLUTTET
Skalmejstien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej og Præstegårdvænget

De berør­te gader skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund sene­st 01 juli 2019.

IDRÆTSVEJ, PILEVEJ, BIRKEVEJ, KASTANIEVEJ, VIBEVEJ, HOLLINGHOLTVEJ OG TEGLGÅRDVEJ
De berør­te gader skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund sene­st 01 juli 2019. Der er udsendt et påbuds­brev fra Herning kom­mu­ne 1 år før.

Der er hoved­sa­ge­lig to grun­de til at vi plan­læg­ger klo­ak­for­ny­el­se i Sunds:
– Renseanlægget er neds­lidt og leve­ti­den er begræn­set. I frem­ti­den skal alt spil­de­vand pum­pes til Herning ren­se­an­læg.
– Der er meget ind­siv­ning af grund­vand i de gam­le utæt­te klo­ak­led­nin­ger. Den sto­re mæng­de vand bety­der en stor driftud­gift til pum­pe­sta­tio­ner­ne i byen.

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet

Projektet
Vi gra­ver fra hoved­klo­ak­ken ind­til skel og skif­ter led­nin­ger og sæt­ter en skel­brønd hvis man ønsker det. Derefter ree­tab­ler vi belægning/befæstelse i sam­me stand som inden vi gra­ve­de. De ejen­dom­me som i for­vej­en har sepa­rat klo­ak fra inter­nt på grun­den som er ført frem til skel skal ikke fore­ta­ge sig mere. Herning Vand til­slut­ter det hele til den nye klo­ak. Asfaltramper bli­ver ree­tab­le­ret som tid­li­ge­re, med min­dre Herning Kommune har ind­si­gel­ser mod den tid­li­ge­re rampe.

TIDSPLAN

Opstart Teglgårdvej m.m. 2019
Status janu­ar 2019
Teglgårdvej, vest for Tranevej, er afslut­tet med klo­ak. Nu star­ter Sunds Vand & Varme med at lave nyt drik­ke­vand og fjern­var­me, og der­ef­ter kan der afslut­tet med asfalt.

Vi afven­ter vin­te­r­en for hvor­når vi kan star­te med den sid­ste del af Teglgårdvej mel­lem Tranevej & Hollingholtvej. Vi for­ven­ter at star­te gra­ve­ar­bej­de i marts måned. Kloakarbejdet vil have en varig­hed på ca. 2 mdr. Der vil bli­ve omdelt sed­ler inden 1 – 2 uger inden opstart.

Vi for­ven­ter at være fær­di­ge med klo­a­k­ar­bej­de ved maj 2019. Derefter skif­ter Sunds Vand & Varme drik­ke­vand & fjern­var­me efter­føl­gen­de. Der afslut­tes med nye kants­ten og for­tove på beg­ge sider af vej­en. Der afslut­tes med asfalt efter som­mer­fe­ri­en 2019.

Informationsbreve
Tidligere infor­ma­tions­brev er udsendt til Sunds. Se det her ved siden af.
Der frem­sen­des ori­en­te­rings­bre­ve til de oven­stå­en­de gader i janu­ar 2017. Kastanievej frem­sen­des der ori­en­te­rings­brev i slut­nin­gen af sep­tem­ber 2016
Der vil bli­ve ori­en­te­ret i godt tid med sed­ler i post­kas­sen inden adgan­gen til jeres ejen­dom bli­ver spærret.

Projektet
Sunds Entreprenør udfø­rer opga­ven på Etape 2 da de vandt lici­ta­tio­nen på opga­ven ved lave­ste pris.

Se mere omkring Sunds entre­pre­nør her

FORMAND PÅ PROJEKTET:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Priser for sepa­re­ring, spørgs­mål til pri­vat klo­ak, adgang til ejen­dom­me osv.

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Kloakprojektet, tids­plan, adgangs­ve­je osv.)

PROJEKTLEDER FRA HERNING KOMMUNE:

Børge Nielsen

Tlf. 20674238

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Fortove, kants­ten, asfal­tram­per osv.)

PROJEKTLEDER FRA SUNDS VAND & VARME:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål ved­rø­ren­de: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må ger­ne del­ta­ge en repræ­sen­tant fra kunder/borger til byg­ge­mø­de­r­ne for at føl­ge pro­jek­tet. Derudover vil der løben­de være pro­jektop­da­te­rin­ger på hjemmesiden.

TEGLGÅRDVEJ, NØDDEVEJ, NØDDEKROGEN, FYRRELY, SUNDS HOVEDGADE, STATIONSVEJ & GRANLY

Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej, Fyrrely & Granly skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund ca. janu­ar 2021.

Der er frem­sendt infor­ma­tions­bre­ve til ejer­ne på de oven­stå­en­de gader i udgan­gen af 2018.

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet

Tidsplan
Her er den for­ven­te­de tids­plan og ræk­ke­føl­ge:
2019
– Sunds Hovedgade (ml. Kjærgaardsvej & Genvejen) 04. marts 2019 – 03 maj 2019
– Teglgårdvej – 19. marts 2019 – 17. juni 2019
– Sunds Hovedgade (ml. Genvejen & Teglgårdvej) 23 april – 05. sep­tem­ber 2019
– Nøddevej & Nøddekrogen – 11. juni 2019 – 01. okto­ber 2019 (Fjernvarme og nye for­tove fort­sæt­ter arbej­det efter klo­ak­ken er fær­dig)
– Fyrrely – 02. sep­tem­ber 2019 – 04. okto­ber 2019
2020
– Stationsvej – 01 marts 2020 – 01 sep­tem­ber 2020 (nye for­tove og asfalt før/efter som­mer­fe­ri­en)
– Ilskovvej – 05 august 2020 – 04 sep­tem­ber 2020
– Granly – 31 august 2020 – 09 okto­ber 2020

Vi omde­ler infor­ma­tion inden vi star­ter gra­ve­ar­bej­det til dem som er direk­te berørt.

Der skif­tes som udgangs­punkt også drik­ke­vands­led­nin­ger og fjern­var­me­led­nin­ger. Spørgsmål til det­te kan ret­tes til Sunds Vand & Varme.

Der er afholdt lici­ta­tion på klo­a­k­ar­bej­det d. 13 novem­ber 2018, og Ole Andersen A/S vandt eta­pen.
Der var i alt ind­budt 5 entre­pre­nø­rer til licitationen.

Kontaktoplysninger på entre­pre­nør:
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind, 7400 Herning
Dan Bjørnskov – Formand
Tlf.: 22494061
E‑mail: dan@o‑a.dk

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND:

Thomas Storm
Tlf. 30161974
Mail: ths@herningvand.dk

Sunds Hovedgade, Skivevej, Rønne Alle”, Nørrevang, Fredborgvej, Præstegårdvej & Tranevej

Se over­sigt over områ­det (åbner i ny fane)

Herning Vand udfø­rer den 4. og sid­ste eta­pe i Sunds i åre­ne 2021 – 2022-2023. Når alle ejen­dom­me­ne er klo­ak­se­pa­re­ret på egen grund, ned­læg­ges Sunds ren­se­an­læg, og spil­de­vand pum­pes til Herning og regn­vand ledes til de nye­tab­le­re­de regn­vands­bas­si­ner ved bl.a. Åvej, Hjejlevej & Linåvej.

På Tranevej, Præstegårdvej & Skivevej skif­tes fjern­var­me og drik­ke­vand når klo­a­k­ar­bej­det er afslut­tet. (Udføres af Sunds vand og varme)

Fortove og kants­ten udskif­tes på alle gader. På Sunds hoved­ga­de laves der plan­te­be­de på sam­me måde som syd for Teglgårdvej. (Herning kom­mu­ne udfø­rer kants­ten, for­tov og plantebede)

Gravearbejde

Tranevej nord for Rønne Alle:
Afsluttet

Tranevej syd for Rønne Alle:
Afsluttet

Præstegårdvej nord for Rønne Alle:
Afsluttet

Præstegårdvej syd for for Rønne Alle:
Kloak,- fjern­var­me og drik­ke­vand afslut­tet.
Fortov, kants­ten og asfalt udfø­res efter som­mer­fe­ri­en 2022.

Rønne Alle (mel­lem Tranevej & Præstegårdsvej)
Kloak,- fjern­var­me og drik­ke­vand afslut­tet.
Fortov og kants­ten udfø­res fra uge 23. Der afslut­tes med asfalt inden sommerferien.

Rønne Alle (mel­lem Præstegårdsvej & Nørrevang)
Kloakarbejdet star­ter fra uge 15 og afslut­tes inden som­mer­fe­ri­en.
Der skal ikke renove­res fjern­var­me og drik­ke­vand på den­ne stræk­ning (det er tid­li­ge­re udført)
Fortov og kants­ten udfø­res efter stræk­nin­gen på Rønne Alle ml. Tranevej og Præstegårdsvej.

Rønne Alle (mel­lem Nørrevang & Sunds hoved­ga­de)
Kloakarbejdet star­ter fra uge 21. Der udfø­res så meget klo­ak som muligt i ret­ning mod Sunds hoved­ga­de som muligt ind­til uge 28. Derefter for­be­re­des fuld adgang for tra­fik (på grus) i som­mer­fe­ri­e­pe­ri­o­den. Efter som­mer­fe­ri­en star­tes der på Nørrevang i syd­lig ret­ning fra kryd­set Nørrevang/Rønne Alle.
Træerne fæl­des inden gra­ve­ar­bej­det star­ter og stub­be­ne fjer­nes løben­de. .
Der skal ikke renove­res fjern­var­me og drik­ke­vand på den­ne stræk­ning (det er tid­li­ge­re udført)
Der skif­tes for­tove og kants­ten efter­føl­gen­de.
Der laves asfalt på hele stræk­nin­gen, dog vil ende­stræk­nin­gen mod Sunds hoved­ga­de igen bli­ve opbrudt i for­bin­del­se med arbej­det på Sunds hovedgade.

Tidsplan for resten af 2022/2023 med føl­gen­de gader og i nævn­te ræk­ke­føl­ge:
– Nørrevang (syd for Rønne alle) august 2022 – novem­ber 2022
– Fredbovej – novem­ber 2022 – marts 2023

Fra 2023 omkring marts med føl­gen­de gader og i nævn­te ræk­ke­føl­ge:
– Resterende del af Fredbovej
– Sunds hoved­ga­de
– Skivevej
– Nørrevang (nord for Rønne alle)

A/S Ole Andersen, som også har udført eta­pe 3, vandt lici­ta­tio­nen, og skal der­for også udfø­re eta­pe 4. De udfø­rer arbej­de for både Herning vand og Herning kommune.

Påbudsfrist for klo­ak­se­pa­re­ring på egen grund, for eta­pe 4, for­ven­tes at være i efterår/vinter 2024. Præcis dato fast­sæt­tes af Herning kommune.

Kontaktpersoner 

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
E‑mail: ths@herningvand.dk
Tlf. 30161974
OBS! Thomas afhol­der bar­sel fra d. 13/6 – 22 til d. 02/9 – 22

I bar­sels­pe­ri­o­den kan Alex Kristensen på kon­tak­tes på akk@herningvand.dk eller tlf. 21227149

Projektleder for Herning kommune 

Satenik Gasparyan
E‑mail vtbsa@herning.dk
Tlf. 40163279

Projektleder for entre­pre­nør A/S Ole Andersen

Dan Bjørnskov
E‑mail dan@o‑a.dk
Tlf. 22494061

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet

Herning Vand laver ny pum­pe­sta­tion, samt ny tryk­led­ning, ved Østre Søvej i Sunds. Arbejdet med tryk­led­nin­gen, som skal etab­le­re fra Østre Søvej og på tværs Ilskovvej, udfø­res som opgrav­nings­fri metode.

Trykledninger er udført i 2020.
Arbejdet med ny pum­pe­sta­tion er afslut­tet i sep­tem­ber 2021, dog mang­ler pum­pe­sta­tio­nen top som mon­te­res ved udgan­gen af sep­tem­ber måned 2021.

For spørgs­mål kan Claus Hemmingsen fra Herning Vand kon­tak­tes på tlf. 40830818 eller e‑mail cvh@herningvand.dk

Herning Vand har i sam­ar­bej­de med Herning kom­mu­nes byg­ge­mod­nings afde­ling udført kom­men­de regn­vands­bas­sin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skul­le efter Herning Vands plan­læg­ning først udgra­ves i 2021, men byg­ge­mod­nin­gen mang­le­de sand for at hæve ter­ræ­net ved de nye grun­de ved Sølunden og der­for var der en god syner­gi for både Herning Kommune og Herning Vand i at udgra­ve san­det til bas­si­net nu. Bassinet laves helt fær­dig og ree­tab­le­res med muld, så områ­det kan frem­stå rekreativt.

Bassinet skal i frem­ti­den bru­ges som kli­ma­bas­sin, hvor regn­vand fra den cen­tra­le og vest­li­ge del af Sunds løber til. Ved sto­re regn­hæn­del­ser vil der være kapa­ci­tet i bas­si­net til at ophol­de van­det mid­ler­ti­dig så det ikke bela­ster vand­lø­be­ne i området.

Se et kort med de bereg­ne­de grund­vands­dyb­der her
Kurverne viser den skøn­ne­de dyb­de fra terræn/jordoverfladen til grund­van­det, efter alle klo­ak­ker er ble­vet tæt­net.
Dybderne er bereg­ne­de og skal der­for tages med for­be­hold, da bl.a. jord­bunds­for­hol­de­ne kan vari­e­re lokalt.

Herning Vand afhold­te bor­ger­mø­de for alle byens bor­ge­re tirs­dag den 18 august 2015. Se præ­sen­ta­tio­nen fra bor­ger­mø­det her.