Kibæk

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2021

Der er den 14. juni 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Kibæk.

Orienteringsbreve og adresselister – 2016

Der er den 12. sep­tem­ber 2016 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Kibæk.

Kloakken skal fornyes (projektet er afsluttet)

erning Kommune har beslut­tet at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i dit områ­de. Det bety­der, at regn­vand (tag- og over­fla­de­vand) og spil­de­vand (toilet og afløb), der før var sam­men­blan­det i et fæl­les­sy­stem, nu skal afle­des i hver sin led­ning, hvor regn­van­det ledes til regn­vands­sø­er med udløb til de nær­lig­gen­de åer og spil­de­vand ledes til rensningsanlæg.

Bemærk:
Fristen for til­ba­ge­be­ta­ling ved nedsiv­ning af regn­vand i Kibæk er udløbet.

Onsdag d. 3. juli 2019 asfal­te­rer Herning Vand Møllevænget. Herning Kommune arbej­der på at renove­re for­tov i sam­me omgang.

I star­ten af august går Herning Kommune i gang med at renove­re vejaf­van­dings­led­ning i Møllevænget (stræk­ning mel­lem Vorgodvej og Velhustedvej).

I star­ten af sep­tem­ber gør Herning Vand pro­jek­tet fær­digt med at gra­ve regn­vands­bas­sin ved Vorgodvej.

Se tids­pla­nen for pro­jek­tet her.

Entreprenør

Stauning Maskinstation

Kontaktperson: Jan Norman Nielsen, Tlf. 61 28 69 01, Mail: jn@stauning-maskinstation.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de: Priser for sepa­re­ring, spørgs­mål til pri­vat klo­ak, adgang til ejen­dom­me osv.

Projektleder for Herning Vand

Anna Grudinina
Tlf. 30 10 20 06
Mail: ang@herningvand.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de: Kloakprojektet, tids­plan, adgangs­ve­je osv.

Daglig til­syn

Alex K. Kristensen
Tlf. 24 63 29 08
Mail: akk@midtconsult.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de: Kloakprojektet, tids­plan, adgangs­ve­je osv.

Projektleder for Herning Kommune

Børge Nielsen
Tlf. 20674238
Mail: vtbbn@herning.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de: Fortove, kants­ten, asfal­tram­per osv.