Hodsager

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Hodsager.

Anlæg af ny spildevandstrykledning på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum

Da ren­se­an­læg­ge­ne i Haderup og Feldborg er ved at være udtjen­te og der­for skal udskif­tes med nye ren­se­an­læg, har Herning Vand beslut­tet i ste­det at afle­de klo­ak­spil­de­van­det fra dis­se to byer til Aulum Renseanlæg.

På sigt skal klo­ak­spil­de­van­det fra Hodsager også afle­des til ren­se­an­læg­get i Aulum. Hodsager Renseanlæg ned­læg­ges dog først, når det er udtjent, og den nuvæ­ren­de fæl­les­klo­ak i Hodsager er sepa­re­ret til en spil­de­vands­led­ning og en regnvandsledning.

Ovenstående sker ved at etab­le­re en tryk­led­ning til klo­ak­spil­de­vand (pum­pe­led­ning) på stræk­nin­gen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum (se over­sigts­pla­nen).

Trykledningen til klo­ak­spil­de­vand udfø­res i føl­gen­de dimen­sio­ner:
Haderup – Feldborg: Ø 110 PE
Feldborg – Hodsager: Ø 140 PE
Hodsager – Aulum: Ø 180 PE

Endvidere etab­le­res 4 pum­pe­sta­tio­ner (pri­mært pla­ce­ret på ren­se­an­lægs­grun­de­ne), samt nød­ven­di­ge udluftnings- og tøm­me­brøn­de på hele strækningen.

Arbejdsmetoden til etab­le­ring af den nye klo­ak­spil­de­vands­led­ning er enten grav­ning (kæde­grav­ning) eller boring.

Da klo­ak­spil­de­vands­led­nin­gen pri­mært pla­ce­res på pri­va­te are­a­ler på hele stræk­nin­gen, har der været afholdt eks­pro­p­ri­a­tion med hen­blik på erhver­vel­se af ret­tig­he­der m.v til etab­le­ring af klo­ak­spil­de­vands­led­nin­gen. Ekspropriationen er afslut­tet, og der er stort set ind­gå­et for­lig med samt­li­ge berør­te lodsejere.

Anlægsarbejdet udfø­res i peri­o­den SEP 2019 – JUN 2020.

Udførende entre­pre­nør

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson: Jesper Heesgaard, Tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leve­rer pum­pe­sta­tio­ner, udluft­nings­brøn­de og tøm­me­brøn­de m.v.

Projektleder for Herning Vand

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN og kon­takt­per­son (lod­se­je­re) i anlægsperioden

Bjarne Kristensen, Rambøll

Tlf. 5161 2798

Mail: bjkr@ramboll.dk