Gødstrup

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Gødstrup.

Kloak: kloakrenovering af gødstrupvej og gødstrup søvej

Herning Kommune har beslut­tet at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i dit områ­de. Det bety­der, at regn­vand (tag- og over­fla­de­de­vand) og spil­de­vand (toilet og afløb), der før var sam­men­blan­det i et fæl­les­sy­stem, nu skal afle­des i hver sin led­ning, hvor regn­van­det ledes til regn­vands­sø­er med udløb til de nær­lig­gen­de åer og spil­de­vand ledes til rensningsanlæg.

Kloakseparering og klo­a­krenove­ring af ca. 550 m spil­de­vands­led­nin­ger og 900 m regn­vands­led­ning samt etab­le­ring af nyt regnvandsbassin.

Projektet udfø­res i peri­o­den april 2020 til novem­ber 2020.

Udførende Entreprenør

Gustav H Christensen

Enggårdvej 33 – 35

7400 Herning

Kontaktperson: Formand Erik Lykke, Tlf.: 28 99 08 43

Projektleder for Herning Vand

Claus Sørensen
Tlf. 30916651
Mail: cws@herningvand.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de: Kloakprojektet, tids­plan, adgangs­ve­je osv.

 

 

Mail: el@ghc1.dk