Nyhedsarkiv >Det årlige møde med entreprenører og kloakmestre udsættes

Nyhed

Det årlige møde med entreprenører og kloakmestre udsættes

herning vand prikker

6. januar 2021

Ved den­ne tid på året ple­jer vi at sen­de invi­ta­tio­ner ud til vores årli­ge infor­ma­tions­mø­de for alle loka­le entre­pre­nø­rer og kloakmestre.

På grund af den nuvæ­ren­de situ­a­tion med Corona og restrik­tio­ner, har vi valgt at udsky­de ori­en­te­rings­mø­det til for­ven­tet april måned i år, da vi ønsker, at mødet bli­ver et fysisk møde og natur­lig­vis under sik­re forhold.

Vi hol­der øje med situ­a­tio­ner­ne og mulig­he­der­ne og ven­der retur, når vi ved mere.

Husk lige..

Hverken vi eller Herning Kommune kan afslut­te vores sepa­re­rings­pro­jek­ter, før der fore­lig­ger en skrift­lig doku­men­ta­tion i form af en ”såle­des udført teg­ning” for gen­nem­ført sepa­re­ring på pri­vat ejen­dom. Kan vi ikke det, vil hele ind­sat­sen næsten være spildt. De fle­ste af jer er rig­tig gode til det, men det er ikke alle. Derfor er det 

VIGTIG at få afle­ve­ret ”såle­des udført” teg­nin­ger­ne til Herning Kommune / grun­de­je­ren straks efter at sepa­re­ring på pri­vat ejen­dom er afsluttet.