Nyhedsarkiv >Debatindlæg: Danmark har supermagtspotentiale, men mistillid er en sten i skoen

Nyhed

Debatindlæg: Danmark har supermagtspotentiale, men mistillid er en sten i skoen

herning vand prikker

14. oktober 2022

Af Mads Helleberg Dorff, bran­che­chef i DI Vand og Niels Møller Jensen, direk­tør i Herning Vand

Man skal ikke læse ret læn­ge i diver­se fag­bla­de, nyhe­der eller del­ta­ge i møder fra vand­bran­chen, før man kun­ne få asso­ci­a­tio­ner til en bok­se­kamp. I det ene ring­hjør­ne står en vand­bran­che, der egent­lig godt vil regu­le­res, men det skal være med respekt for sel­ska­ber­ne, deres udfor­drin­ger og hverdag.

I det andet ring­hjør­ne står regu­la­tor i form af Forsyningssekretariatet, der med fag­lig dyg­tig­hed og oprig­tig inter­es­se i at for­stå sel­ska­ber­ne og deres hver­dag, udfø­rer den opga­ve, de er sat i ver­den for.

Kampen udspil­ler sig, set ude­fra og lidt kari­ke­ret, ved at meget detal­je­re­de reg­ne­ark løben­de sen­des frem og til­ba­ge. Tanken om noget, der til for­veks­ling lig­ner end­nu en gang New public Management, bli­ver ved med at duk­ke op.

Supermagtspotentiale

Der er ikke noget galt med en regu­le­ring af en monopo­li­se­ret vand­sek­tor, ej hel­ler en dis­kus­sion omkring effek­ti­vi­tet, kom­ma­er og detal­jer. Det må bare ikke ske på bekost­ning af vores fæl­les ambi­tio­ner på van­d­om­rå­det, og skyg­ge for frem­ti­di­ge ambi­tio­ner omkring bære­dyg­ti­ge anlægs­pro­jek­ter eller test- og demon­stra­tion af nye teknologier.

For drik­ke­vand, spil­de­vand og kli­ma­til­pas­ning udgør et enormt – og ofte over­set – super­magts­po­ten­ti­a­le for Danmark. Et poten­ti­a­le som kan under­støt­te vækst og vel­færd, mil­jø og kli­ma – og rent drik­ke­vand og vandmiljø.

Samtidig inve­ste­rer den dan­ske vand­sek­tor årligt for et tocif­ret mil­li­ard­be­løb i Danmark. Det er enor­me sum­mer, der kan under­støt­te den grøn­ne omstil­ling og sik­re, at Danmark fort­sat er et fore­gang­sland på van­d­om­rå­det og leve­re på både vel­færd, mil­jø og klima.

Desværre er mistil­li­den mel­lem myn­dig­he­der og for­sy­nin­ger i for­hold til den øko­no­mi­ske regu­le­ring af sek­to­ren en sten i sko­en. Det udfor­drer, at vi får høstet det ful­de poten­ti­a­le af den dan­ske styr­kepo­si­tion på vand.

Derfor er der behov for, at vi på tværs af sek­to­ren – frem mod næst­kom­men­de regu­le­ring af vand­sek­tor­loven – sæt­ter os ned og gen­tæn­ker til­gan­gen til reguleringen.

Vi fore­slår, at vi begyn­der at kig­ge udover excel-arket og i ste­det tager et sup­ple­ren­de frem­tids­per­spek­tiv for den dan­ske vandsektor.

Der er behov for en mere holi­stisk og sam­men­hæn­gen­de dis­kus­sion af poten­ti­a­ler og mål­sæt­nin­ger på van­d­om­rå­det sat over­for den øko­no­mi­ske regu­le­ring af vand­sek­to­ren og hvor­dan den er ind­ret­tet. Der skal være sam­men­hæng mel­lem ambi­tio­ner, mulig­he­der og rammevilkår.

Helhedsorienteret regu­le­ring

Derfor lad os i fæl­les­skab tage bok­se­hand­sker­ne af. Lad os alle­re­de nu etab­le­re et offentligt-privat forum i for­læn­gel­se af en vækst­plan på vandområdet.

Et forum hvor vi sæt­ter til­lid i fokus og sam­ska­ber en ny regu­le­ring blandt andet på basis af ledel­ses­sy­ste­mer. Et forum hvor vi mødes på tværs af myn­dig­he­der, natio­na­le inter­es­sen­ter samt virk­som­he­der, der arbej­der med vandløsninger.

Her skal dis­ku­te­res et frem­sy­net bud på en regu­le­ring fra 2025, der er hel­heds­o­ri­en­te­ret, beskyt­ter for­bru­ger­ne, omfav­ner eks­port­po­ten­ti­a­let og respek­te­rer effektiviseringsmuligheder.

Samme mål som i den bre­de poli­ti­ske afta­le om en juste­ret øko­no­misk regu­le­ring af vand­sek­to­ren, men med over­vej­el­ser om, hvor­dan vi bedst under­støt­ter de man­ge andre mål­sæt­nin­ger og poten­ti­a­ler for vand­sek­to­ren på tværs af vel­færd, mil­jø og klima.

Lad os afslut­nings­vist cite­re for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for Folketinget Bertel Haarder, som i sin afskedsta­le til Folketinget 4. okto­ber 2022 slog et slag for det dan­ske råstof ”til­lid”: 

”Vær gode ved Danmark, og lev op til det nor­di­ske guld, som er den grund­læg­gen­de til­lid, vi har til hin­an­den. Den hjalp os gen­nem Coronaen og vil hjæl­pe os gen­nem kri­gen og inf­la­tio­nen. Tillid til, hvad vores sam­fund for­mår. Tillid til hin­an­den. Til myn­dig­he­der. Ja, sågar til­lid til poli­ti­ske modstandere.”

Lad Haarders ord være grund­præ­mis­sen for sam­ar­bej­det, dia­lo­gen og dis­kus­sio­nen om en ny øko­no­mi­ske regu­le­ring af vand­sek­to­ren. Lad os sna­rest kick-starte arbej­det i et nyt forum i for­læn­gel­se af vækstplanen.