Nyhedsarkiv >Borgermøde om vand i kælderen

Nyhed

Borgermøde om vand i kælderen

herning vand prikker

18. september 2020

18. sep­tem­ber 2020

Der var trængsel i kan­ti­nen på Ålykkevej, da vi ons­dag den 16. sep­tem­ber hav­de invi­te­ret huse­je­re i Herning, der har pro­ble­mer med vand i kæl­de­ren, til et møde omkring deres udfor­drin­ger og vores – og ikke mindst deres egne – for­plig­tel­ser i for­bin­del­se med dette.

Til høj­re fin­der du et link til præ­sen­ta­tio­nen fra mødet, men her­un­der kan du læse de vig­tig­ste pointer.

Generel ori­en­te­ring

 • Tidshorisonten for sepa­re­ring af klo­ak­ken i Herning lig­ger mindst 15 – 20 år og op til 30 år ude i frem­ti­den. Tilstanden er gene­relt ikke dårlig.
 • Der er andre områ­der i Herning Kommune, med både de sam­me og andre udfordringer.
 • I peri­o­den 2023 – 2027 er der kun plan­lagt en enkelt eta­pe i Herning (øst), da beho­ve­ne er stør­re andre steder.
 • Kommunen plan­læg­ger kli­ma­til­pas­nings­ind­sat­sen koor­di­ne­ret med HV
 • Det læg­ges fle­re og fle­re fli­ser ogl. Det for­stær­ker pro­ble­met med over­svøm­mel­ser og opstigning.
 • Grundejerne opfor­dres til og vil ger­ne indrap­por­te­re hæn­del­ser såsom vand i kæl­dre­ne til HV
 • HV stil­ler egne oplys­nin­ger til rådig­hed for plan­læg­ning af den enkel­te grun­de­jers egen ind­sats, dog under hen­syn­ta­gen til GDPR.
 • Grundejerne har selv et ansvar for at sik­re deres egen ejen­dom imod ind­træn­gen­de / opsti­gen­de kloakvand
 • Selve ind­sat­sen på egen grund (fx højtvand­sluk­ke) skal desig­nes og udfø­res af en kloakmester
 • Mange fli­ser og andet befæ­stel­se for­stær­ker pro­ble­met med opstigning
 • Herning Vand vil i sam­ar­bej­de med Herning Kommune sen­de uddy­ben­de infor­ma­tio­ner ud til hele Herning, om sam­men­hæn­ge­ne, pla­ner m.m.

Supplerende infor­ma­tion

 • Hver gang der løber 10 liter vand ind på Herning Vands ren­se­an­læg er kun de ca. 3,3 l spil­de­vand. Resten er regn­vand og pri­mært ind­si­ven­de grund­vand. Det bela­ster drif­ten, øko­no­mi­en og redu­ce­rer Herning Vands mulig­he­der for at over­hol­de den aftal­te service.
 • Indsivende grund­vand skyl­des en kom­bi­na­tion af klo­ak­ker­nes dår­li­ge til­stand og højt stå­en­de grundvand.
 • Kloakken på Færøvej blev opgra­de­ret for ca. 25 år siden, af de sam­me årsa­ger som giver udfor­drin­ger nu.

Herning Vand føl­ger op på

 • Muligheden for at bru­ge data om over­svøm­mel­ser mv. fra for­sik­rings­sel­ska­ber­ne – på natio­nalt plan (GDPR kan være en forhindring)
 • Undersøger årsa­gen til pro­ble­mer på Ørnevej
 • Udarbejder (til hjem­mesi­den) skit­ser og notat med 
  • Dette er det aller­bed­ste du kan gøre
  • Dette er det næst­bed­ste du kan gøre

Deltagerne gav udtryk for

 • At have opnå­et en ret god for­stå­el­se for sam­men­hæn­ge­ne fag­ligt og øko­no­misk såvel som orga­ni­sa­to­risk, herunder 
  • Den ser­vi­ce HV skal levere…og i øvrigt leverer
  • Grundejernes eget ansvar
  • At kli­maæn­drin­ger­ne sæt­ter HV og huse­jer­nes syste­mer under pres
  • At 5 års-fristen stil­ler sto­re krav til (den lang­sig­te­de) planlægning
  • At ind­sats ift. klo­ak­for­ny­el­sen hæn­ger sam­men med vandprisen
  • At der kan være vil­lig­hed at beta­le mere for van­det såfremt kloak-investeringerne øges

Har du spørgsmål?

Giver oven­stå­en­de eller præ­sen­ta­tio­nen anled­ning til spørgs­mål, eller har du spørgs­mål gene­relt til vand i klo­ak­ken, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk