Nyhedsarkiv >Besøg fra Sydafrika

Nyhed

Besøg fra Sydafrika

herning vand prikker

8. februar 2019

Torsdag den 7. febru­ar fik vi besøg af tre repræ­sen­tan­ter fra byen Saldanha Bay cir­ka 100 km nord for Cape Town i Sydafrika, som ger­ne vil­le lade sig inspi­re­re af vores løs­ning med at instal­le­re fjer­n­af­læ­ste måle­re og bru­ge data til bed­re kundeservice. 

Når men­ne­sker deler viden

Det er altid spæn­den­de at se sig selv gen­nem andres øjne. Den ople­vel­se var vi så hel­di­ge at få i dag.

En lil­le dele­ga­tion fra Sydafrika besøg­te os, som en del af deres vand-eventyr og inspira­tions­tur i Danmark. To repræ­sen­tan­ter fra et vand- og spil­de­vands sel­skab i Saldanha Bay, Sydafrika – samt virk­som­he­den Kamstrups Sydafrikanske repræ­sen­tant var på besøg. De vil­le ger­ne høre om vores erfa­ring med at udskif­te 17.000 måle­re til fjer­n­af­læ­ste måle­re, og hvor­dan vi bru­ge data fra måler­ne til at effek­ti­vi­se­re vores afreg­ning.  De var også inter­es­se­re­de i den alarm­ser­vi­ce, vi til­by­der vores kun­der – hvor vi sen­der en sms, hvis data viser, at vores kun­de har en læka­ge eller et brud.

Værdigfuld reflek­sion og relation

Selvom stør­rel­sen på vores byer er næsten ens, lær­te vi, at der også er en ræk­ke for­skel­le, når man geo­gra­fisk er pla­ce­ret tæt på hver sin pol, i hver sin ende af verden.

Hvor vi i Danmark tager drik­ke­vand­de­po­ter og jævn­li­ge regn­skyl for givet – er der udfor­drin­ger i Sydafrika med tør­ke og man­gel på grund­vand. Netop der­for er de også inter­es­se­re­de i bed­re pro­ces­ser med hen­syn til aflæs­ning og dataindsamling.

Vi lær­te en mas­se af vores nye Sydafrikanske rela­tion, og det er ikke sid­ste gang vi deler vores viden. Vi får nem­lig lige så meget igen.

FROM LEFT: NIELS MØLLER JENSEN, HERNING VAND, SIDNEY DE LONG, SHAMROCK WATER SOLUTIONS, KURT RY NOWACK, HERNING VAND, BEAU ADAMS, SALDANHA MUNICIPALTY, GAVIN WILLIAMS, SALDANHA MUNICIPALTY AND BRIAN UHRE LASSEN, HERNING VAND
FROM LEFT: NIELS MØLLER JENSEN, HERNING VAND, SIDNEY DE LONG, SHAMROCK WATER SOLUTIONS, KURT RY NOWACK, HERNING VAND, BEAU ADAMS, SALDANHA MUNICIPALTY, GAVIN WILLIAMS, SALDANHA MUNICIPALTY AND BRIAN UHRE LASSEN, HERNING VAND