Nyhedsarkiv >Besøg fra Georgien

Nyhed

Besøg fra Georgien

herning vand prikker

29. maj 2019

I går fik vi besøg af to repræ­sen­tan­ter fra et vand- og spil­de­vands­for­sy­nings­sel­skab i Georgien. De vil­le ger­ne vil­le lade sig inspi­re­re af vores løs­ning med at udskif­te 17.000 gam­le vand­må­le­re med digi­ta­le fjer­n­af­læ­ste måle­re, og se hvor­dan vi bru­ger data fra måler­ne til at udvik­le nye og bed­re ser­vi­ces til vores kunder. 

Fra sor­te­ha­vet til Herning

Head of Logistics and Procurement Department, Irakli Khvadagadze og Commercial Director, Giorgi Svanishvili, var i går på besøg som en del af deres inspira­tions­tur til Danmark. De repræ­sen­te­rer sel­ska­bet Georgian Power and Water – et stort sel­skab med omkring 700.000 kunder.

Det er ca. tre år siden vi begynd­te at udskif­te alle vores vand­kun­ders gam­le vand­må­le­re med digi­ta­le. Som en del af ser­vi­cen udvik­le­de vi en alarm­ser­vi­ce og bed­re arbejds­gan­ge for afreg­ning, og det var præ­cis de erfa­rin­ger, repræ­sen­tan­ter­ne fra Georgien ger­ne vil­le have med hjem.

Spildevand og drik­ke­vand går hånd i hånd

Selvom vand­må­le­re­ne var i fokus, var vores gæster også inter­es­se­re­de i at ople­ve, hvor­dan vi hånd­te­rer van­det efter det er løbet igen­nem målerne.

En tur rundt på ren­se­an­læg­get gav der­for anled­ning til en god snak om vores Struvitanlæg, hvor vi pro­du­ce­rer bære­dyg­tig gød­ning fra spil­de­van­det og vores gastank der gør os selv­for­sy­nen­de med ener­gi på renseanlægget.

Georgien er ind­byg­ge­s­mær­sigt på stør­rel­se med Danmark og det var spæn­den­de at viden­de­le med et sel­skab, der er væsent­ligt stør­re end os selv og høre om, hvor­dan de hånd­te­rer frem­ti­dens udfordringer.

FRA VENSTRE: NIELS MØLLER JENSEN, HERNING VAND, GIORGI SVANISHVILI, GEORGIEN POWER AND WATER, TANJA KISLIAKOVA, KAMSTRUP, IKAKLI KHVADAGADZE, GEORGIEN POWER AND WATER OG BRIAN UHRE LASSEN, HERNING VAND
FRA VENSTRE: NIELS MØLLER JENSEN, HERNING VAND, GIORGI SVANISHVILI, GEORGIEN POWER AND WATER, TANJA KISLIAKOVA, KAMSTRUP, IKAKLI KHVADAGADZE, GEORGIEN POWER AND WATER OG BRIAN UHRE LASSEN, HERNING VAND