Nyhedsarkiv >Alle årsafregninger for 2019 er udsendt

Nyhed

Alle årsafregninger for 2019 er udsendt

herning vand prikker

12. maj 2020

Al data til års­af­reg­ning 2019 er i hus, vi har kørt det hele igen­nem reg­ne­ma­ski­nen, og du skul­le meget ger­ne have mod­ta­get din afreg­ning gen­nem de nor­ma­le kana­ler (e‑mail, E‑boks, BS eller brev.

Har du mod for­vent­ning ikke mod­ta­get din års­op­gø­rel­se, bedes du kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 eller mail info@herningvand.dk

SKAL DU HAVE PENGE RETUR?

Viser din års­af­reg­ning, at du har pen­ge til gode, får du udbe­talt dine pen­ge til NemKonto. Det kræ­ver, at vi har dit CPR-nummer. Du kan enten selv oply­se det via vores kun­depor­tal Min Side eller kon­tak­te os på tlf. 9999 2299.

SPØRGSMÅL?

Er du ikke helt med på, hvad de enkel­te poster på din års­af­reg­ning dæk­ker over, er der hjælp at hen­te i neden­stå­en­de vejledning

Du er selv­føl­ge­lig også altid vel­kom­men til at rin­ge til os på tlf. 9999 2299 og få en uddy­ben­de forklaring.

Min Side

På vores kun­depor­tal Min Side kan du udover at se din års­af­reg­ning også:

  • Tilmelde dine reg­nin­ger til Betalingsservice, E‑boks eller fak­tu­ra på mail og und­gå gebyrer
  • Tilmelde dig alarm­ser­vi­ce (hvis du har en fjer­n­af­læst måler) og få besked ved vand­læka­ge eller brud
  • Opdatere dine kon­tak­top­lys­nin­ger, så du er sik­ker på at mod­ta­ge alle hen­ven­del­ser fra os.

Du log­ger ind på Min Side med det bru­ger­navn og den adgangs­ko­de, du fin­der øverst på din regning.